top of page

กำหนดการอบรม ศิลปะการใช้ภาษาไทยในงานแปล รุ่นที่ ๑


ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม – อาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมสปาฟา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการทำงานแปล นักแปล ผู้ช่วย/บรรณาธิการต้นฉบับ และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้องแปลงานจากภาษาใด ๆ เป็นภาษาไทย

วันที่ ๑ เข้าถึงแก่นภาษาไทย

เสาร์ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

โดยอธิบายสาระหลัก ๖ สาระ อย่างรวบรัดชัดเจนพร้อมตัวอย่างประกอบ ได้แก่ ๑. อักษรสามหมู่ ๒.การผันวรรณยุกต์ ๓.คำเป็น-คำตาย ๔.อักษรนำ ๕.อักษรควบ ๖.คำประสมและสำนวน จากนั้นผู้เรียนตอบโจทย์แต่ละสาระซึ่งมีความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วย ตามคติการเรียนตามขนบเดิม คือเรียนปนเล่นจนเจนจบ

เข้าถึงวรรณคดีไทย

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

โดยนำบททองจากวรรณคดีไทยมาให้ฝึกอ่านออกเสียง แปลความ อ่านความรู้สึกนึกคิดของตัวละครและกวี วรรณคดีไทยที่นำมาใช้ประกอบการสอน ได้แก่ ๑.นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศเมืองเพชร และนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ ๒.โคลงโลกนิติของกรมพระยาเดชาดิศร ๓.ขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ๔.รามเกียรติ์ ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑

วันที่ ๒ ศิลปะการใช้ภาษาแปลที่เหมาะสม

อาทิตย์ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

เพื่อให้เรียนรู้นิยามการแปล การทำความเข้าใจต้นฉบับ การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้ตรงตามต้นฉบับ การใช้ภาษาอย่างสมเหตุสมผล โดยทุกประโยคตัวอย่างที่อธิบายในแต่ละหัวข้อย่อยนั้น วิทยากรนำมาจากการทำงานบรรณาธิการต้นฉบับมากกว่า ๗๐ เล่ม ซึ่งมีทั้งหมด ๕ ภาษา ได้แก่ ๑.ภาษาอังกฤษแบบบริติชและอเมริกัน ๒. ภาษาเยอรมัน ๓.ภาษาสเปน ๔.ภาษาเกาหลี ๕.ภาษาจีน (ตัวอย่างจาก ๕ ภาษานี้ จะใช้ในวันที่ ๓ และวันที่ ๔ ด้วย)

วันที่ ๓ ศิลปะการแปลเทศเป็นไทย

เสาร์ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

เพื่อให้เรียนรู้การอ่านความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม อิทธิพลภาษาอเมริกันต่อภาษาอื่น วลีและประโยคยอดนิยมที่มักแปลผิดหรือไม่สละสลวย องค์ประกอบสำคัญทางวรรณกรรม

วันที่ ๔ ศิลปะการแปลไทยเป็นไทย

อาทิตย์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

เพื่อให้เรียนรู้วิธีการตรวจแก้ขัดเกลาบทบรรยายผู้คน/สิ่งของ/สถานที่/สถานการณ์/ความรู้สึกนึกคิด บทสนทนา สำนวน การเล่นคำเล่นความ การเปิดใจให้หลุดพ้นกรอบภาษา การแปลให้ได้รสคำงามรสความชัด

วิทยากร อ.สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ)

ผู้อำนวยการหลักสูตร อ.ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

ผู้ประสานงานหลักสูตร ม.ล. วีรอร วรวุฒิ.jeedvee@gmail.com

ค่าอบรม ๓,๖๐๐ บาท *รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ

*ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท

(กรุณาติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตร ม.ล. วีรอร วรวุฒิ.jeedvee@gmail.com )

**สมัครสมาชิก และสมัครหลักสูตร เชิญกรอกใบสมัครที่ สมัครสมาชิก

หมายเหตุ รับสมัครจำนวนจำกัดไม่เกิน ๒๐ คน

ปิดรับสมัครวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน

Featured Posts
bottom of page