• โครงการอบรม “การแปลโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย” (Computer-Assisted Translation)

  โครงการอบรม “การแปลโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย” (Computer-Assisted Translation) จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย รุ่น ๒ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม – วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม และ วันเสาร์ที่ ๒๐ – วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวม ๒๔ ชั่วโมง ค่าเข้าอบรมคนละ ๓,๐๐๐ บาท รวม ๔ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปาฟา) ถนนศรีอยุธยา สามเสน เทเวศร์ กรุงเทพฯ **************************

  Bad_command_or_file_name
 • หลักสูตร “บรรณาธิการต้นฉบับแปลงานบันเทิงคดี” พ.ศ. ๒๕๕๗

  กำหนดการอบรม  “บรรณาธิการต้นฉบับแปลงานบันเทิงคดี”  รุ่น ๓ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๖ กันยายน ถึง ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสปาฟา  ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ ฯ จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ใบสมัครสมาชิกและบัตรลงทะเบียนหลักสูตร

 • จินดามณี

  หลักสูตรจินดามณี ศิลปะการใช้ภาษาไทยดั่งใจนึก รุ่น ๓ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน – อาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่ ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. รวม ๓๖ ชั่วโมง  สถานที่อบรม ห้องประชุมสปาฟา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ ฯ จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย จุดประสงค์ เพื่อศึกษาและสืบสานภูมิปัญญาไทย เพื่อเข้าถึงแก่นภาษาไทยกระทั่งใช้ได้อย่างนายภาษา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานฝากฝีมือประชันบรรพชน ค่าอบรมเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ ๕,๔๐๐ บาท รับเฉพาะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่จัดโดยสมาคมฯ รับไม่เกิน ๑๕ คน รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 15 คน หมายเหตุ ก่อนการอบรม ผู้เข้าอบรมควรอ่านบทความ ข้อเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองตามที่วิทยากรแนะนำ วิทยากร อาจารย์สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ) petitecandle@yahoo.com วิทยากรและผู้ประสานงานโครงการ อาจารย์ผ่องศรี …

  1379362_10201408971521115_2126238147_n
Bad_command_or_file_name

โครงการอบรม “การแปลโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย” (Computer-Assisted Translation)

โครงการอบรม “การแปลโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย” (Computer-Assisted Translation) จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย รุ่น ๒ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม – วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม และ วันเสาร์ที่ ๒๐ – วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวม ๒๔ ชั่วโมง ค่าเข้าอบรมคนละ ๓,๐๐๐ บาท รวม ๔ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปาฟา) ถนนศรีอยุธยา สามเสน เทเวศร์ กรุงเทพฯ **************************

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ สุขุมวิท ๓๑ (ซอยสวัสดี) ถนนสุขุมวิท …

Untitled

Bahasa Malaysia for the Beginners

กิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับสมาชิกตลอดชีพ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย “การอบรมภาษามาเลเซีย” รุ่น ๑ (Bahasa Malaysia for the Beginners) ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดต้อนรับชาวอาเซียนและชาวโลก  สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยจึงจัดเตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิกตลอดชีพ ด้วย “การอบรมภาษามาเลเซีย” รุ่น ๑  เรียนการเขียน การอ่าน การพูด …

ตารางการอบรม “การแปลสู่สากล (แปลไทยเป็นอังกฤษ)” รุ่น ๓

ระหว่างวันเสาร์ ๑๖ สิงหาคม – อาทิตย์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสปาฟา  ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย หลักสูตร การแปลสู่สากล (แปลไทยเป็นอังกฤษ) ระยะเวลา ๘ สัปดาห์(๙๖ ชั่วโมง) เวลา ๙.๐๐ …

หลักสูตร “บรรณาธิการต้นฉบับแปลงานบันเทิงคดี” พ.ศ. ๒๕๕๗

กำหนดการอบรม  “บรรณาธิการต้นฉบับแปลงานบันเทิงคดี”  รุ่น ๓ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๖ กันยายน ถึง ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสปาฟา  ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ ฯ จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ใบสมัครสมาชิกและบัตรลงทะเบียนหลักสูตร

หลักสูตร นักแปลบันเทิงคดี พ.ศ. ๒๕๕๗

ตารางการอบรม  “นักแปลบันเทิงคดี”  รุ่น ๓ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน – อาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสปาฟา  ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ ฯ จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ค่าอบรม ๙,๐๐๐ บาท รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ …

ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี

หนังสือทำให้ชีวิตของคนๆ หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ผมได้รับหนังสือ “วิธีชนะมิตรและจูงใจคน” ของเดล คาร์เนกี้ แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์จากคุณพ่อ ถ้าไม่มีหนังสือเล่มนี้ ผมก็ไม่รู้จริงๆ ว่าจะได้เป็นปลัดกระทรวง(อุตสาหกรรม) หรือไม่..

นางเสาวณีย์ นิวาศะบุตร

“มีวันนี้เพราะพ่อให้” คุณครูภาษาอังกฤษคนแรกของดิฉัน คือ คุณพ่อ ที่ลูกๆ เรียกว่า ป๋า ป๋าปลูกฝังให้ลูกๆ อ่านหนังสือ เริ่มตั้งแต่ดูรูปภาพ อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้ป๋าฟังทุกวัน อ่านผิดป๋าก็แก้ให้ ไม่เข้าใจก็จะแปลให้ฟัง อ่านไปๆ ก็คุ้นหู รู้เรื่อง ไม่เคยนึกเลยว่าจะกลายเป็นผลดีกับชีวิตทุกวันนี้ รางวัลอันมีเกียรตินี้ คือผลจากการสอนของป๋าโดยแท้ ถ้าป๋าได้ทราบคงภูมิใจมาก (มองขึ้นไปบนเพดาน) ขอบคุณค่ะป๋า …

ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

..คุณพ่อดิฉันเป็นลูกศิษย์มหาจุฬาฯ และเป็นอาจารย์ด้วยสมัยที่ท่านเป็นพระ ถ้าท่านไม่สึก ดิฉันก็ไม่ได้เกิด (ผู้ฟัง เฮ!)