top of page

ประวัติสมาคม 

 

สมาคมนักแปลและล่ามเป็น สมาคมวิชาชีพ สมาชิกประกอบด้วยนักแปล ล่าม สำนักพิมพ์
และบุคคล/ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปลและการล่าม ตลอดจนบุคคลทั่วไป/ องค์กรที่สนใจ
การแปลและการล่าม

วัตถุประสงค์

•  เป็นศูนย์รวมของนักแปลและล่าม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการแปลและการล่าม
•  ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักแปลและล่าม
•  ช่วยพัฒนามาตรฐานการแปลและการล่าม
•  ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการแปลและการล่าม
•  รับรองคุณภาพนักแปลและล่าม
•  ประสานความร่วมมือและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปล และการล่าม
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประวัติย่อ

สมาคม ฯ ถือกำเนิดมาจากชมรมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ทำงานแปลและผลิตหนังสือแปล เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๘ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สิทธา พินิจภูวดล เป็นประธานชมรม ฯ ชมรม ฯ ได้ดำเนินงานมาอย่างเข้มแข็ง ได้รับความสนใจจากประชาชน นักวิชาการ นักแปล และนิสิตนักศึกษา เป็นจำนวนมาก และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ชมรม ฯ ได้จัดอบรม สัมมนา และกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ตามความต้องการของสมาชิกและผู้สนใจด้านการแปลและการล่าม รวมทั้งร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทำงานพัฒนาหนังสือแปลและการแปล

เมื่อชมรม ฯ มีสมาชิกจำนวนมากขึ้น และทำงานอย่างเข้มแข็งเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ชมรม ฯ จึงได้จัดตั้งเป็นสมาคมนักแปลและล่าม โดยได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๓  เลขทะเบียนสมาคม ล.๓๙๗๗/๒๕๔๓

 

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ นับเป็นวันมหามงคลยิ่ง ด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นประธานเปิดสมาคมนักแปลและล่าม และทรงเจิมป้ายสมาคม ฯ ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพมหานคร สมาคม ฯ จึงถือวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๓ เป็นวันเกิดของสมาคม ฯ

สมาคม ฯ ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารทุก ๒ ปี

             ปัจจุบันสมาคม ฯ มีสมาชิกทั่วประเทศ จึงได้รับอนุญาตให้เป็น ” สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย “

กิจกรรม

สมาคม ฯ มีบทบาทในกระบวนการพัฒนาหนังสือแปล การประกวดหนังสือแปล การพัฒนานักแปล และส่งเสริมการอ่านหนังสือแปล โดยร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้บังเกิดผลดีแก่สถานภาพของนักแปลและล่าม ทั้งในส่วนบุคคลและส่วนรวม สมาคม ฯ ได้จัดกิจกรรมหลายรูปแบบและหลากหลายมิติ ทั้งกิจกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมวิชาชีพและกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ :

•  อบรมการแปลระดับพื้นฐาน และระดับเฉพาะทาง
•  อบรมการล่าม
•  อบรมเกี่ยวกับบรรณาธิการกิจงานแปล
•  เสวนา/ บรรยาย/ อภิปราย/ ปาฐกถา เกี่ยวกับการแปล การล่าม และบรรณาธิการกิจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
•  การประกวดหนังสือแปล
•  กิจกรรมประชุมสัญจร
•  กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์เพื่อให้สมาชิกพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน บรรยากาศรื่นรมย์
•  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือแปล
•  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมวิชาการทุกปี
•  โครงการจัดอบรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
•  นิทรรศการนักแปล การแปล และการล่าม
•  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านงานแปล
•  จดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของสมาคม ฯ และเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกและสมาคม ฯ
•  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยจัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมของสมาคม ฯ เปิดกว้างสำหรับทุกท่านที่สนใจการแปลและการล่าม แม้มิได้ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรงก็ตาม

bottom of page