top of page

หลักสูตรการแปลเว็บไซต์


(ยังรับสมัคร)

วันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ ๑๘-๑๙, ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ และ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส ถนนราชวิถี จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

เว็บไซต์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญทางธุรกิจมายาวนาน เปรียบเสมือนอัตลักษณ์ของธุรกิจในโลกออนไลน์ ถึงแม้ว่าธุรกรรมออนไลน์จะเปลี่ยนมาอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นในปัจจุบัน แต่เว็บไซต์ยังคงมีบทบาทสำคัญเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร

การแปลเว็บไซต์อาศัยทักษะหลากหลายอย่างด้วยกัน เช่น การแปลภาษา (Translation) การปรับให้เหมาะกับตลาดท้องถิ่น (Localization) การทำงานเป็นทีม (Team collaboration) การออกแบบสไตล์ภาษา และแง่คิดเกี่ยวกับภาษาในด้านการตลาด แต่สิ่งที่สำคัญคือการผสมผสานทักษะเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลงานที่เหมาะกับเว็บไซต์นั้นๆ มากที่สุด

วัตถุประสงค์

 • บ่งชี้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการแปลเว็บไซต์

 • นำทักษะดังกล่าวมาใช้ในการแปลโครงการเว็บไซต์ตัวอย่าง

 • ขยายผลด้วยการนำทักษะต่างๆ ไปใช้ในการแปลแบบอื่นๆ

หัวข้อการอบรม

องค์ประกอบ 1 หลักการแปลเว็บไซต์

 • องค์ประกอบพื้นฐานของเว็บไซต์

 • การออกแบบกระบวนการแปล

 • การออกแบบงานแปล

 • เครื่องมือที่เหมาะสำหรับการแปลเว็บไซต์ (CAT Tools)

องค์ประกอบ 2 การฝึกปฏิบัติ

 • CAT Tools ในการแปล

 • การทำงานเป็นทีม

 • Project-based

องค์ประกอบ 3 การประเมินผล

 • หลักการควบคุมคุณภาพ

 • หลักการรับประกันคุณภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน

 1. การบรรยายและการเรียนเชิงปฏิบัติ

 2. ปฏิบัติงานแปลเว็บไซต์ในโครงการจำลอง

ระยะเวลา อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ รวม 6 วัน (36 ชั่วโมง)

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์, 25-26 กุมภาพันธ์ และ 4-5 มีนาคม พ.ศ. 2557

เวลา 9.00 – 16.30 น.

ค่าอบรม 5,400 บาท (รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ)

สถานที่อบรม โรงแรมสวนดุสิตเพลส 295 ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เรียน ไม่เกิน 15 คน

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • ผู้สนใจการแปลและมีทักษะการแปลเบื้องต้น

 • ผู้เรียนต้องนำคอมพิวเตอร์พกพามาด้วยตนเอง

 • Windows 7 ขึ้นไป

เกณฑ์ได้รับประกาศนียบัตร

ชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 80% (ขาดไม่เกิน 1 วัน) และทำงานที่มอบหมายครบถ้วน

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ที่สนใจการแปลและพัฒนาเว็บไซต์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมสามารถพัฒนาทักษะในการแปลเว็บไซต์

 2. ผู้อบรมสามารถนำทักษะของการแปลเว็บไซต์ไปใช้ในการแปลประเภทอื่นๆ ได้

วิทยากร นายปกรณ์ กฤษประจันต์

ผู้อำนวยการหลักสูตร ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขั้นตอนการสมัครโปรดติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตร

คุณอังสนา ทรัพย์สิน

อีเมล: tiatangsana@gmail.com โทรศัพท์: ๐๙๕-๓๐๖-๐๗๓๖

หมายเหตุ กำหนดเวลาและเนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Featured Posts
bottom of page