top of page

หลักสูตร “นักแปลบันเทิงคดี” รุ่น ๖


วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ - อาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องเกี้ยวเกล้า โรงแรมเดอะสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

๒๙๕ ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ

จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

๑. หลักการและเหตุผล

การแปลบันเทิงคดีคือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน (และตัวละคร) เป็นภาษาไทยที่เหมาะสม โดยไม่ยึดติดโครงสร้างภาษาอังกฤษ รวมถึงเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน ซึ่งวิธีเรียนรู้ได้เร็วและง่ายที่สุดคือการเรียนการสอนแบบบรรพชน โดยผู้สอนบอกเคล็ดวิชา ทำให้ดู แล้วให้ผู้เรียนทำตามจนเกิดความเข้าใจในที่สุด หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นตามหลักการดังกล่าว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการแปลบันเทิงคดี

๒.๒ เพื่อเรียนรู้การแปลบันเทิงคดีเป็นภาษาไทยที่เหมาะสม

๒.๓ เพื่อตรวจแก้ขัดเกลางานแปลบันเทิงคดีได้รสคำงามรสความชัด

สัปดาห์ที่ ๑

วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ และวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ (๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

ศิลปะการแปลขั้นพื้นฐาน และศิลปะการแปลบท บรรยาย

เรียนรู้ศิลปะการแปลขั้นพื้นฐาน การใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม และองค์ประกอบสำคัญของวรรณกรรม

เรียนรู้ศิลปะการแปลบทบรรยายในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การแปลบทบรรยายสถานที่ กิริยาท่าทาง สถานการณ์ ฯลฯ ทั้งที่เล่าผ่านเสียงเล่าของผู้เขียนและตัวละคร

สัปดาห์ที่ ๒

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

ศิลปะการแปลบทสนทนา

เรียนรู้ศิลปะการแปลบทสนทนาให้เหมาะแก่เหตุการณ์ สถานการณ์ ตัวละคร ฯลฯ

สัปดาห์ที่ ๓

วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

ศิลปะการแปลความรู้สึกนึกคิด

เรียนรู้วลียอดนิยม เข้าใจความรู้สึกนึกคิด ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม จนแปลได้เสมือนผู้เขียนมาเขียนเองเป็นภาษาไทย

สัปดาห์ที่ ๔

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

ศิลปะการแปลสำนวนและการเล่นคำเล่นความ

สร้างเสริมความเฉลียวใจให้ดูออกว่าเป็นสำนวน เรียนรู้สำนวนยอดนิยม การใช้พจนานุกรมให้เป็นประโยชน์ การเล่นคำเล่นความให้ได้ตามเจตนาของผู้เขียน ตลอดจนการแปลให้ครบถ้วนชวนอ่าน

สัปดาห์ที่ ๕

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐และวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

ศิลปะการตรวจแก้ขัดเกลา

เรียนรู้ความแตกต่างทางโครงสร้างภาษาและวัฒนธรรม เพื่อให้ตรวจแก้ได้โดยไม่ยึดติดต้นฉบับและขัดเกลาได้รสคำงามรสความชัด

วิทยากร อ.สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ)

ผู้อำนวยการหลักสูตร อ.ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

ผู้ประสานงานหลักสูตร

คุณอังสนา ทรัพย์สิน อีเมล tiatangsana@gmail.com โทรศัพท์ ๐๙๕-๓๐๖-๐๗๓๖

ระยะเวลาอบรม ๕ สัปดาห์ ๖๐ ชั่วโมง

ค่าอบรม ๙,๐๐๐ บาท รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ (ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท)

เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการทำงานแปลบันเทิงคดี นักแปลบันเทิงคดี และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนแปลบันเทิงคดีจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

หมายเหตุ รับสมัครไม่เกิน ๒๐ คน

ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน

Featured Posts
bottom of page