top of page

“การแปลจีน-ไทยเบื้องต้น” รุ่น ๑

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๒-๒๓ และ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (๙.๐๐ - ๑๖.๓๐)

ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถ. ราชสีมา แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

การแปลภาษา ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใด เนื้อหาที่ได้ย่อมเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ผลักดันให้สังคมก้าวหน้าได้อย่างไม่หยุดยั้ง จีนเป็นอู่อารยธรรมทางตะวันออกที่มีความเจริญมายาวนานกว่า ๕,๐๐๐ ปี ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ย่อมตกผลึกออกมาเป็นวัฒนธรรมที่งดงาม ที่บุตรหลานสืบทอดต่อกันมาหลายร้อยหลายพันปี ดังนั้น การแปลภาษาจีนออกมาเป็นภาษาไทยจึงมีความสำคัญยิ่งต่อสังคมไทย

การแปลแม้จะมีหลากหลายรูปแบบ แต่การแปลที่ตรงตามสาระต้นฉบับที่ไม่ขาดไม่เกินและไม่มีการเสริมแต่งจึงเป็นการแปลที่ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และการแปลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่ต้องผ่านการอบรมด้วยวิธีการแปลอย่างถูกต้อง โดยเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกแปล ออกความคิดเห็น การแก้ไขงาน และเสนอผลงานแปลในระหว่างการฝึกอบรม

ผู้อำนวยการหลักสูตรและนายกสมาคมฯ ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

วิทยากร รศ.ดร. พรพรรณ จันทโรนานนท์

[tiatangsana@gmail.com หรือโทร. ๐๙ ๕๓๐๖ ๐๗๓๖] * เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตรก่อนโอนเงินค่าอบรม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เรียนอ่านหนังสือแปลจีน-ไทยได้แตกฉานยิ่งขึ้น

๒. เพื่อทำให้การแปลเป็นเรื่องสนุก

๓. เพื่อเพิ่มพูนทักษะการแปลภาษาจีน-ไทย

๔. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานแปลประเภทอื่น

หัวข้อการอบรม

ปัจจัยและทักษะที่จำเป็นสำหรับการแปล การตีความประโยค การแปลให้อ่านเข้าใจง่าย

วิธีการอบรม

เน้นให้ผู้เรียนฝึกแปล เสนอผลงาน ออกความคิดเห็น แก้ไขงาน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกัน

หัวข้อการสอน

การแปลบทความทางวิชาการ

การแปลชีวประวัติ

การแปลด้านประวัติศ่าสตร์และวัฒนธรรม

การแปลด้านการศึกษา

การแปลด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เอกสารที่ใช้เกือบทั้งหมดเป็นต้นฉบับที่วิทยากรได้ทำการแปลมาแล้ว จึงรู้ว่าจุดไหนน่าจะเป็นจุดที่ผิดพลาดในการแปล จุดไหนทำให้ผู้แปลเข้าใจผิดได้ง่าย

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป

นักแปลเอกสารธุรกิจและวิชาการ

คุณสมบัติของผู้รับการอบรม

มีความรู้ภาษาจีนและไทยในระดับดี

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

รับสมัครไม่เกิน ๑๘ คน

ระยะเวลา วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๒-๒๓ และ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่ ๙.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. รวม ๒๔ ชั่วโมง

สถานที่จัดอบรม โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถ. ราชสีมา แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ค่าลงทะเบียน

สมาชิกตลอดชีพคนละ ๓,๖๐๐.- บาท

ผู้สนใจทั่วไปคนละ ๕,๖๐๐.- บาท (รวมสมัครอบรม ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐.- บาท) รวมค่าอาหารว่าง และเอกสาร-อุปกรณ์ประกอบการอบรม

การโอนเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุพรีมคอมเพล็กซ์

ชื่อบัญชี สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย เลขที่ ๔๐๖-๒๙๗๙๐๗-๙

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุ หลักสูตรอบรม “การแปลจีน-ไทยเบื้องต้น” รุ่น ๑

ได้ที่ฝ่ายการเงินของสมาคม tiatfinance@gmail.com และผู้ประสานงานหลักสูตร tiatangsana@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหลักสูตร tiatangsana@gmail.com หรือโทร. ๐๙ ๕๓๐๖ ๐๗๓๖

Featured Posts
bottom of page