top of page

การอบรม “การแปลให้เก่ง” รุ่น ๑

วันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ ๑๘-๑๙, ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ และ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มรภ.สวนดุสิตฯ ถนนราชวิถี จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย เรียน ๖ วัน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง รวมเวลาเรียน ๓๖ ชั่วโมง

วันที่ ๑ - วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ทดสอบการคิด และการอ่านแบบต่าง ๆ

หลักการ หากจะเป็นนักแปล ก็ต้องเป็นนักคิด–นักอ่าน อ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษแตกฉาน

สาระ การอ่านให้เก่ง การอ่านเร็วและได้ใจความ การทำแผนภูมิโครงสร้างของวรรณคดี/วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อทำความรู้จักต้นฉบับก่อนแปล การบ้าน แปลต้นฉบับภาษาอังกฤษ แล้วอ่านจับใจความสำคัญ ย่อความ สรุปความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคุณค่าของเรื่อง

วันที่ ๒ - วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

หลักการ นักแปลต้องใช้ภาษาไทยได้ดี

รู้จักธรรมชาติและลักษณะสำคัญของภาษาไทย ภาษาไทยหลายระดับ คำ ๗ ชนิด การลำดับความคิด การสร้างประโยคที่สมบูรณ์ ย่อหน้าและการขยายย่อหน้า แก้ไขข้อบกพร่อง ๑๐ ประการ ศิลปะการใช้ภาษาไทยในงานแปล อาทิ ภาษาภาพพจน์ ฯลฯ เรียนรู้จากงานแปลที่ดีมีคุณภาพ รู้จักใช้อุปกรณ์ประกอบการแปล การบ้าน อ่านหนังสือแปลบันเทิงคดี คนละ ๑ เล่ม (ครูจัดให้) หาข้อบกพร่องของการใช้ภาษาไทยในงานแปล และฝึกแก้ไขด้วยความรู้ที่ศึกษามา

วันที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หลักการ นักแปลต้องรู้ข้อบกพร่องและแก้ไขงานได้

นำเสนอผลงานวิเคราะห์และวิจารณ์ และฝึกแก้ไขบทแปลเพิ่มเติม

ฝึกการแปลบันเทิงคดี วรรณกรรมเยาวชนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

วันที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หลักการ นักแปลต้องรู้วิธีตรวจงานของตนเอง และเรียนรู้จากผู้อื่นด้วย

วิจารณ์งานแปลบันเทิงคดี วรรณกรรมเยาวชน รายบุคคล และเรียนรู้ร่วมกัน การบ้าน ฝึกการตรวจแก้ไขงานของตนเองและผู้อื่น

วันที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ หลักการ นักแปลควรรู้จักวิธีทำงานกับบรรณาธิการและสำนักพิมพ์

ฝึกการแปลสารคดีประเภทต่าง ๆ และตรวจแก้ไขวิธีทำงานกับบรรณาธิการ และเรียนรู้ร่วมกัน

วันที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ หลักการ ประเมินผลการอบรม

ประเมินผลการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และศิลปะการเรียบเรียงบทแปลบันเทิงคดีและสารคดีเป็นภาษาไทยที่รู้เรื่องและชวนอ่าน

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เน้นการฝึกให้แปลได้ดี และมีศิลปะการใช้ภาษาไทย ไม่เน้นทฤษฎี วิทยากรและผู้อำนวยการหลักสูตร: ดร.ถนอมวงศ์ ลํ้ายอดมรรคผล นักแปลดีเด่นรางวัลสุรินทราชา พ.ศ. ๒๕๕๗

วิทยากรรับเชิญ เป็นนักแปลมืออาชีพ มีประสบการณ์การแปล ๒๐ ปี

รายละเอียดการรับสมัคร:

๑. ค่าอบรม ๕,๔๐๐ บาท รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ ๒. ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท เข้าเรียนได้ทุกหลักสูตรตลอดชีวิต

ผู้สนใจส่งอีเมลถึงผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อขอทราบขั้นตอนการสมัคร ๓. ผู้ประสานงานหลักสูตร: คุณอังสนา ทรัพย์สิน อีเมล tiatangsana@gmail.com โทรศัพท์ ๐๙๕ ๓๐๖๐๗๓๖ ๔. มีอาหารว่างวันละ ๒ มื้อ และเอกสาร อาจมีค่าใช้จ่ายซื้อหนังสือบางเรื่อง ตามความสมัครใจ ๕. รับไม่เกิน ๑๘ คน ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๖. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน

Featured Posts
bottom of page