top of page

หลักสูตรเร่งรัด “แปลธุรกิจ ไทย-อังกฤษ” (ระดับกลาง)


เมื่อเทียบกับงานแปลบันเทิงคดี (literary) สัดส่วนงานแปลธุรกิจและวิชาการ (non-literary) ในตลาดงานแปลสูงถึงร้อยละ 95-99 (Nida, 1993 และ Scarpa, 2001) และมีข้อมูลมากมายที่บ่งชี้ว่า ตลาดงานแปลธุรกิจทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปีตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

ปัจจุบันรัฐบาลไทยมีวิสัยทัศน์จะส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างขะมักเขม้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ๆ ต่างให้พร้อมเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้นในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยเหตุนี้ องค์กรภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐจึงตื่นตัวมากที่จะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร โดยเฉพาะทักษะการเขียนและการแปล นอกจาก นี้ ความร่วมมือหลายด้านในประชาคมอาเซียนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้นให้ตลาดงานแปลธุรกิจและวิชาการในประเทศไทยเติบโตมากอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรเร่งรัด “แปลธุรกิจไทย-อังกฤษ” (ระดับกลาง)

Intensive Thai-English Business Translation (Intermediate Level)

วัตถุประสงค์

 • แนะนำทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบทางการ (formal writing style) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการแปลเอกสารธุรกิจและวิชาการ

 • เพิ่มพูนทักษะการแปลเอกสารธุรกิจและวิชาการจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ

 • ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการพัฒนาอาชีพอิสระที่มั่นคง

หัวข้อการอบรม

วันที่ 1 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ (English Learning Skill)

 • Learning mindset

 • How to improve English learning

วันที่ 2-5 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (Practical English Writing Skill)

 • Grammar & syntax, sentence construction, modifiers, subordinate clauses, active & passive voice, connectives, transition words & phrases, parallel structure, collocation, active verbs & descriptive words

 • Formal & informal language, writing tone & style, reading & comprehension, business & academic writing style, lively language

วันที่ 6-8 ทักษะการแปลเอกสารธุรกิจ (Business Translation Skill)

 • หลักการแปล, ขั้นตอนการแปล, ความแตกต่างระหว่างการแปลวรรณกรรมและเอกสาร, หน้าที่และความรับผิดชอบของนักแปล

 • กระบวนการความคิด (thinking process), การตีความและการถ่ายทอดความคิดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาและการใช้จินตภาพ, การเรียบเรียงประโยคและการแบ่งวรรคตอน, การรักษาน้ำเสียงของภาษาต้นฉบับ, แปลขาด/ แปลเกิน

 • เรียนรู้จากแบบฝึกหัดและประสบการณ์การทำงานจริง เช่น รายงานประจำปี, นโยบายบริษัท, บันทึกการประชุม, งาน transcreation ฯลฯ

กิจกรรมการเรียนการสอน

 1. พัฒนาทักษะการแปลภาษาอังกฤษแบบครบวงจรด้วยการฝึกพูดฟังอ่านเขียน โดยฟังการบรรยาย, ซักถาม/ แสดงความเห็น, ฝึก side translation และฝึกแปลประโยคและบทความ

 2. ผู้เรียนซักถาม แสดงความคิดเห็น คิดแก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

 3. ประเมินทักษะการเขียนและการแปลจากแบบฝึกหัดและการบ้าน

ระยะเวลา

อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ รวม 8 วัน (48 ชั่วโมง)

วันที่ 29-30 ตุลาคมและ 5-6, 12-13, 19-20 พฤศจิกายน 2559

เวลา 9.00 – 16.00 น.

ค่าอบรม

7,200 บาท (รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ)

(รวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อและเอกสารประกอบการอบรม)

สถานที่อบรม

ห้องเกี้ยวเกล้า โรงแรมสวนดุสิตเพลส

295 ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เรียน

ไม่เกิน 15 คน

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

 • มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี-ดีมาก

 • มีประสบการณ์เขียนภาษาอังกฤษและ/หรือแปลเอกสารไทย-อังกฤษ

เกณฑ์ได้รับประกาศนียบัตร

ชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 75% (ขาดไม่เกิน 2 วัน) และทำงานที่มอบหมายครบถ้วน

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักแปลเอกสารอิสระและนักแปลประจำบริษัท

 • ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและการแปลไทย-อังกฤษ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เข้าใจหลักการแปลไทย-อังกฤษและหลักการเขียนภาษาอังกฤษแบบธุรกิจ

 2. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบทางการและไม่เป็นทางการ

 3. เขียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง สละสลวย และชัดเจนมากขึ้น

 4. ถ่ายทอดความคิดของผู้เขียนเป็นถ้อยคำแปลภาษาอังกฤษ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การสื่อสาร บริบทการใช้งาน และผู้อ่าน รวมทั้งการเลือกใช้ศัพท์ สำนวน และระดับภาษาที่เหมาะสม

วิทยากร

นายสุรพันธ์ วิโรจน์ดุลย์

นักแปล/ ล่ามธุรกิจและวิชาการ ประสบการณ์แปลเอกสารธุรกิจกว่า 25 ปี

อดีตผู้บริหารการตลาดบริษัทต่างประเทศ

Certified Professional Marketer (CPM Asia Pacific)

Certificate of Proficiency in English (CPE) – Cambridge University & University

of Michigan

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

ผู้ประสานงานหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิชญาพัทธ์ โทร 090 414 5150 หรืออีเมล joramang@gmail.com

การทดสอบก่อนลงทะเบียน

ผู้สมัครต้องผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาและทักษะการแปลไทยเป็นอังกฤษก่อน

โปรดติดต่อผู้ประสานงานเพื่อรับแบบทดสอบแปล (150-200 คำ)

*** หลังจากได้รับไฟล์แปล สมาคมฯ จะแจ้งผลการทดสอบภายใน 5 วัน ****

*** ผู้ประสานงานจะแจ้งผู้ผ่านการทดสอบเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงินภายหลัง ***

หมายเหตุ กำหนดเวลาและเนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


Featured Posts
bottom of page