top of page

โครงการเพิ่มพูนความรู้แก่นักแปลและล่ามครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙ รัชกาลที่ ๖ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระราชนิพนธ์


ผู้จัด - สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย พระราชวังสนามจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สถานที่: พระปฐมเจดีย์ - พระราชวังสนามจันทร์ - มหาวิทยาลัยมหิดล - ชุมชนการเกษตรคลองมหาสวัสดิ์

๑. หลักการและเหตุผล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมมากที่สุดในโลก พระราชนิพนธ์ของพระองค์มีทั้งสารคดี บันเทิงคดี พระราชนิพนธ์แปล และพระราช-วินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย และองค์กรกัลยาณมิตรที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านการแปล จึงร่วมมือร่วมใจกันจัดโครงการเพิ่มพูนความรู้แก่นักแปลและล่าม ตลอดจนผู้สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าเอยู่หัว ด้านพระราชนิพนธ์

๓. วิทยากร อาจารย์สกุล บุณยฑัต รศ.กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ รศ.วีรฉัตร วรรณดี ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ดร. เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

๔. รับสมัคร ๑๒ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รับไม่เกิน ๓๐ คน

๔.๑ กรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน เมื่อสมาคมฯ ตอบรับแล้วจึงชำระเงินโดยโอนเงิน ไปที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุพรีมคอมเพล็กซ์ หมายเลขบัญชี 406-298-033-9

๔.๒ กรรมการ ที่ปรึกษา และ สมาชิกตลอดชีพ คนละ ๑,๐๐๐ บาท

๔.๓ ผู้ที่ยังมิใช่สมาชิก เมื่อสมัครแล้วใช้สิทธิสมาชิกได้ทันที สมาชิกยังมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกหลายประการ โปรดศึกษาจากเว็บไซต์ (ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท)

๔.๔ ผู้ติดตาม และ บุคคลทั่วไป ๑,๒๐๐ บาท

๔.๕ ผู้ที่สมัครแล้วไม่เดินทางเอง ให้ผู้อื่นเดินทางแทนได้ ขอให้แจ้งผู้ประสานงานโดยเร็วที่สุด

ไม่คืนเงินค่าสมัคร

๔.๖ ผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเอกสารเพื่ออ่านเพิ่มพูนความรู้ก่อนเดินทาง ๕.

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 • ๖.๔๕ น. รถออกจากหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ด้านสนามหลวง รับประทานอาหารว่างบนรถ ทำแบบทดสอบความรู้จากการอ่านเอกสารที่ส่งให้แล้ว

 • ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล และ ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ บรรยาย เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ นครปฐม (ภาคพิเศษ)

 • ๘.๐๐ น. ถึงนครปฐม สักการะพระปฐมเจดีย์ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ฯลฯ และชมเมือง

 • ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐น. ถึงพระราชวังสนามจันทร์ ฟังการบรรยายเรื่อง พระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • วิทยากร - อ.สกุล บุณยทัต

 • ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทัศนศึกษาพระราชวังสนามจันทร์ เรียนรู้พระราชกรณียกิจนานาประการ

 • วิทยากร – รศ.กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ และ ผศ. วีรฉัตร วรรณดี

 • ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

 • ๑๓.๐๐ น. ทัศนศึกษา (ต่อ) และทำแบบทดสอบความรู้

 • ๑๔.๐๐ น. เดินทางไปทัศนศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอสามพราน สวนลุงบุญเลิศ-ป้าแจ๋ว

 • วิทยากร ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน

คุณพิญญา กาญจนาคม pinyakanjanakom@gmail.com โทรฯ 0810268 9936

ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล nanomwong@yahoo.com โทรฯ 081 552 0206

เว็บไซต์ของสมาคมฯ http//www.thaitiat.org


Featured Posts
bottom of page