top of page

“นักแปลบันเทิงคดี” รุ่น ๕


“นักแปลบันเทิงคดี”  รุ่น ๕

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙

(๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. รวม ๗๒ ชั่วโมง)

ณ ห้องเกี้ยวเกล้า โรงแรมเดอะสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

ตารางการอบรม “นักแปลบันเทิงคดี” รุ่น ๕

สัปดาห์ที่ ๑: วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

สร้างเสริมทักษะนักแปลบันเทิงคดี ศิลปะการทำความเข้าใจต้นฉบับ และศิลปะการแปลขั้นพื้นฐาน

เรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่าน การสืบค้นข้อมูล และการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ จนเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนและตัวละครถ่องแท้ รวมถึงศิลปะการแปลขั้นพื้นฐาน

สัปดาห์ที่ ๒: วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ศิลปะการแปลบทบรรยาย

เรียนรู้ศิลปะการแปลบทบรรยายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแปลบทบรรยายสถานที่ กิริยาท่าทาง สถานการณ์ ฯลฯ ทั้งที่เล่าผ่านเสียงเล่าของผู้เขียนและตัวละคร

หมายเหตุ

-วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ และวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม งดการอบรม

เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

-วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคมและวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม งดการอบรม

เนื่องจากวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ

สัปดาห์ที่ ๓: วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ และวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ศิลปะการแปลบทสนทนา

เรียนรู้ศิลปะการแปลบทสนทนาให้เหมาะแก่เหตุการณ์ สถานการณ์ ตัวละคร ฯลฯ

สัปดาห์ที่ ๔: วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ศิลปะการแปลความรู้สึกนึกคิด

เรียนรู้วลียอดนิยม เข้าใจความรู้สึกนึกคิด ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม จนแปลได้เสมือนผู้เขียนมาเขียนเองเป็นภาษาไทย

สัปดาห์ที่ ๕: วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ และวันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ศิลปะการแปลสำนวนและการเล่นคำเล่นความ

สร้างเสริมความเฉลียวใจให้ดูออกว่าเป็นสำนวน เรียนรู้สำนวนยอดนิยม การใช้พจนานุกรมให้เป็นประโยชน์ การเล่นคำเล่นความให้ได้ตามเจตนาของผู้เขียน ตลอดจนการแปลให้ครบถ้วนชวนอ่าน

สัปดาห์ที่ ๖: วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ และวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ศิลปะการตรวจแก้ขัดเกลา

เรียนรู้ความแตกต่างทางโครงสร้างภาษาและวัฒนธรรม เพื่อให้ตรวจแก้ได้โดยไม่ยึดติดต้นฉบับและขัดเกลาได้รสคำงามรสความชัด

วิทยากร: อ.สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ)

ผู้อำนวยการหลักสูตร: อ.ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

ผู้ประสานงานหลักสูตร: ม.ล. วีรอร วรวุฒิ (jeedvee@gmail.com)

ค่าอบรม ๑๐,๘๐๐ บาท รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ (ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท)

ผู้สนใจกรุณาส่งอีเมลถึงผู้ประสานงานหลักสูตร ม.ล. วีรอร วรวุฒิ (jeedvee@gmail.com) เพื่อขอทราบขั้นตอนการสมัคร

เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการทำงานแปลบันเทิงคดี นักแปลบันเทิงคดี และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนแปลบันเทิงคดีจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

หมายเหตุ.รับสมัครจำนวนจำกัดไม่เกิน ๒๕ คน

ปิดรับสมัครวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน

Featured Posts
bottom of page