top of page

โครงการเพิ่มพูนความรู้แก่นักแปลและล่าม: ความรู้เรื่องอารยธรรมฝั่งตะวันตกของประเทศไทย


วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.

ที่ห้อง ๑๐๗ (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

๑. หลักการและเหตุผล

คนไทยนิยมอ่านหนังสือแปลกันมานานแล้ว ผู้มีความรู้ภาษาต่างประเทศและต้องการแปลวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เป็นภาษาไทย หรือแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศก็มีมากขึ้น สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ การแปล และการล่าม มีข้อสังเกตในลักษณะเดียว กันว่า บุคคลที่ต้องการเป็นนักแปล/ล่ามส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องราวที่อยู่ในวรรณกรรม ทั้งที่เป็นบันเทิงคดีและสารคดี จึงอาจแปลผิด แปลพลาด หรือแปลไม่ทันได้เสมอ ผู้ต้องการเป็นนักแปล/ล่าม หากรอบรู้เรื่องของมนุษย์ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอารยธรรมของดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก ก็จะป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ช่วยให้ผลงานมีคุณภาพ มีคุณค่าแก่ผู้อ่านและสังคมไทยต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่นักแปล ล่าม นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ในเรื่องอารยธรรมฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

๒.๒ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรที่ทำงานพัฒนาหนังสือ การแปลและการล่าม ในการพัฒนาคุณภาพนักแปล ล่าม และผู้แสวงหาความรู้

๓. การสมัคร

ระหว่าง ๑๐ พฤษภาคม – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

กรอกข้อความในใบสมัครครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.ล.วีรอร วรวุฒิ (jeedvee@gmail.com) หรือ

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน จัดเอกสารและอาหารว่าง

กำหนดการเพิ่มพูนความรู้เรื่องอารยธรรมฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

(ที่ห้อง ๑๐๗ ริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

๘.๑๕ - ๘.๔๕ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร

๘.๔๕ - ๙.๐๐ น. นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย แนะนำสมาคมฯ และชี้แจงเรื่องการอบรม

๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. อารยธรรมภารตะ อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ ราชบัณฑิต

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อารยธรรมตะวันออกกลาง อาจารย์ธีระนันท์ ช่วงพิชิต (ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ธนบุรี และ

ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมมุสลิม)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ของอร่อยท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ฯลฯ)

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. อารยธรรมยุโรป อาจารย์ภากร มังกรพันธ์ (คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์)

หมายเหตุ จะมีรายการเพิ่มพูนความรู้อารยธรรมฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

Featured Posts
bottom of page