top of page

หลักสูตรเร่งรัด “แปลธุรกิจ ไทย-อังกฤษ” (ระดับกลาง)


วันที่ 26-27 มีนาคม และ 2-3, 9-10, 23-24 เมษายน 2559

เวลา 9.00 – 16.00 น

ณ ห้องประชุมสปาฟา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

หลักสูตรเร่งรัด “แปลธุรกิจ ไทย-อังกฤษ” (ระดับกลาง)

จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

เมื่อเทียบกับงานแปลบันเทิงคดี (literary) สัดส่วนงานแปลธุรกิจและวิชาการ (non-literary) ในตลาดงานแปลสูงถึงร้อยละ 95-99 (Nida, 1993 และ Scarpa, 2001) และมีข้อมูลมากมายที่บ่งชี้ว่า ตลาดงานแปลธุรกิจทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปีตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

ปัจจุบันรัฐบาลไทยมีวิสัยทัศน์ที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก่อตั้งประชาคมอาเซียนอย่างขะมักเขม้น ด้วยเหตุนี้ องค์กรภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐจึงตื่นตัวมากกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร โดยเฉพาะทักษะการเขียนและการแปล นอกจากนี้ ความร่วมมือหลายด้านในประชาคมอาเซียนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้ตลาดงานแปลธุรกิจและวิชาการในประเทศไทยเติบโตมากอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรเร่งรัด “แปลธุรกิจไทย-อังกฤษ” (ระดับกลาง)

Intensive Thai-English Business Translation (Intermediate Level)

วัตถุประสงค์

 • เพิ่มพูนทักษะการแปลไทยเป็นอังกฤษและแปลเอกสารธุรกิจจากไทยเป็นอังกฤษ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการพัฒนาอาชีพอิสระที่มั่นคง

 • แนะนำทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบทางการ (formal writing style) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการแปลเอกสารธุรกิจและวิชาการ

หัวข้อการอบรม

สัปดาห์ที่ 1-2 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

 • Sentence & text grammar, syntax & sentence construction, modifiers, subordinate clauses, infinitives & gerunds, gerund & participial phrases, collocation, punctuation

 • Formal & informal language, business & academic writing style, tone & style, lively language, active & passive voice, parallel structure, transition words & phrases, active verbs & descriptive words, vary sentences

 • Business correspondence, reading comprehension

สัปดาห์ที่ 3 หลักการแปลเอกสารธุรกิจ

 • หลักการแปล, ขั้นตอนการแปล, กระบวนการความคิดของนักแปล, หน้าที่และความรับผิดชอบของนักแปล

 • การตีความและการถ่ายทอดความคิดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ, การเรียบเรียงประโยคและการแบ่งวรรคตอน, การรักษาน้ำเสียงของภาษาต้นฉบับ, การแปลขาด/ แปลเกิน, จินตภาพในการแปล ฯลฯ

สัปดาห์ที่ 3-4 ทักษะการแปลเอกสารธุรกิจและ transcreation

 • เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง เช่น ข้อบังคับบริษัท, รายงานประจำปี, นโยบายบริษัท, ข้อบังคับการทำงาน, บันทึกการประชุม, ข่าวประชาสัมพันธ์, โฆษณา ฯลฯ

กิจกรรมการเรียนการสอน

 1. พัฒนาทักษะการแปลภาษาอังกฤษแบบครบวงจรด้วยการฝึกพูดฟังอ่านเขียน ฟังการบรรยาย ฝึกแปลแบบ side translation และฝึกแปลประโยคและบทความ

 2. เรียนรู้กระบวนการคิด (thinking process) ของนักแปลมืออาชีพจากประสบการณ์การทำงานจริง

 3. กระตุ้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพื่อฝึกคิดแก้ปัญหาและหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน

 4. ประเมินพัฒนาการจากการบ้านเรียงความ การทำแบบฝึกหัด และการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน

ระยะเวลา

อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ รวม 8 วัน (48 ชั่วโมง)

วันที่ 26-27 มีนาคม และ 2-3, 9-10, 23-24 เมษายน 2559

เวลา 9.00 – 16.00 น.

ค่าอบรม

7,200 บาท (รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ)

(รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม)

สถานที่อบรม

ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปาฟา)

81/1 ถนนศรีอยุธยา สามเสน เทเวศร์ กรุงเทพฯ (หลังหอสมุดแห่งชาติ)

จำนวนผู้เรียน

ไม่เกิน 15 คน

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • มีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

 • มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี-ดีมาก

 • มีประสบการณ์แปลเอกสารไทย-อังกฤษ

เกณฑ์ได้รับประกาศนียบัตร

ชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 75% (ขาดไม่เกิน 2 วัน) และทำงานที่มอบหมายครบถ้วน

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานแปลในบริษัทและหน่วยงานภาครัฐ

 • นักแปลเอกสารธุรกิจ

 • บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะเพิ่มพูนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและการแปลไทย-อังกฤษ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เข้าใจหลักการแปลและหลักการเขียนภาษาอังกฤษแบบธุรกิจ

 2. มีนิสัยช่างสังเกต มีทักษะการวิเคราะห์ ตีความประโยคต้นฉบับ อ่านความคิดของผู้เขียน และถ่ายทอดเป็นถ้อยคำแปลที่ถูกต้อง สละสลวย และชัดเจน

 3. เขียนภาษาอังกฤษแบบธุรกิจและแปลเอกสารธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ โดยคำนึงถึงการเลือกใช้ศัพท์ สำนวน และระดับภาษาได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน บริบทการใช้งาน และกลุ่มผู้อ่าน

วิทยากร

นายสุรพันธ์ วิโรจน์ดุลย์

นักแปล/ ล่ามธุรกิจและวิชาการ ประสบการณ์แปลเอกสารธุรกิจ 25 ปี

อดีตผู้บริหารการตลาดบริษัทต่างประเทศ

วิทยากรหลักสูตร “แปลธุรกิจไทย-อังกฤษ” และ “ล่ามอาชีพ-อาชีพล่าม”

Certified Professional Marketer (CPM Asia Pacific)

Certificate of Proficiency in English (CPE), Cambridge University & University

of Michigan

ผู้อำนวยการหลักสูตร:ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

ผู้ประสานงานหลักสูตร: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิชญาพัทธ์ โทร. 09 0414 5150 หรือ joramang@gmail.com

** การทดสอบก่อนลงทะเบียน ***

ก่อนลงทะเบียน ผู้สมัครต้องผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาและทักษะการแปลไทยเป็นอังกฤษ โปรดติดต่อผู้ประสานงานเพื่อรับแบบทดสอบแปล (150-200 คำ) หลังจากได้รับไฟล์แปล สมาคมฯ จะแจ้งผลการประเมินภายในสองสัปดาห์

การสมัครและลงทะเบียน

 1. สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยเปิดอบรมเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของสมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯ

 2. ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกตลอดชีพ โปรดชำระค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท

 3. สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และลงทะเบียนอบรมทางออนไลน์ที่ www.thaitiat.org

 4. กรณีเบิกค่าอบรมจากบริษัท ผู้เรียนต้องจ่ายค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพต่างหาก (สมาคมฯ มีสมาชิกตลอดชีพประเภทบุคคลเท่านั้น)

หมายเหตุ กำหนดเวลาและเนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การสมัครและลงทะเบียน

Comments


Featured Posts
bottom of page