top of page

โครงการจัดอบรมหลักสูตรนักแปลบทพากย์เบื้องต้น [เต็มแล้ว]


ระยะเวลาอบรม เสาร์-อาทิตย์ที่ ๕-๖ และ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปาฟา) ถนนศรีอยุธยา

๑. หลักการและเหตุผล

เมื่อเราชมสารคดี การ์ตูน หรือภาพยนตร์ต่างประเทศที่พากย์ไทย ก็มักจะได้ยินประโยคภาษาไทยแปลก ๆ “เกาะ” ภาษาต้นฉบับมากเกินไป ดังนั้น หากฟังเสียงพากย์ไทยก็ต้องทำใจ ทั้ง ๆ ที่เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ นักพากย์เองก็มักไม่พอใจคุณภาพการแปล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษาไทยแปลก ๆ ดังที่กล่าวมา เรื่องประโยคยาวเกินไปทำให้พากย์ได้ไม่ตรงกับภาพ หรือบทแปลไม่ครบถ้วน รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในการทำงานพากย์ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้แปลบทพากย์ขาดความเข้าใจและไม่ใส่ใจเท่าที่ควร ตลอดจนไม่ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพสู่สังคม อีกทั้งปัจจุบันธุรกิจทีวีดิจิตอลขยายตัว จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้สนใจการแปลงานประเภทนี้

๒. ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม: สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

๒.๑ ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล ผู้อำนวยการหลักสูตรและนายกสมาคมฯ

๒.๒ พิชญาพัทธ์ อรมังพุฒิกุล วิทยากร

๒.๓ กัลยภรณ์ จุลดุลย์ ผู้ประสานงาน (๐๘ ๖๘๘๕ ๖๓๖๖, mode.chuladul@gmail.com)

๓. ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรการแปลบทพากย์เบื้องต้น - Intensive Dubbing Translation (Beginner Level)

๔. จุดประสงค์

๔.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการแปลบทพากย์

๔.๒ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการแปลบทพากย์สำหรับนักแปลบทพากย์มือใหม่

๔.๓ เพื่อผลิตนักแปลบทพากย์ที่มีคุณภาพสู่ตลาดที่กำลังขยายตัว

๕. หัวข้อการสอน

- สัปดาห์ที่ ๑ - ทักษะที่จำเป็นของนักแปลบทพากย์, หลักการแปลบทพากย์ เช่นการตีความตัวละคร ลักษณะเฉพาะของบทพากย์, การสร้าง Format บทพากย์, องค์ประกอบของบทพากย์, สิ่งที่นักแปลต้องคำนึงถึง, คำที่ห้ามใช้, สำนวนการแปลต่าง ๆ และการจำกัดจำนวนพยางค์ต่อประโยค

- สัปดาห์ที่ ๒ - แสดงความคิดเห็น ฝึกการสังเกตบทพากย์ตัวอย่าง, การแปลบทพากย์สำหรับสารคดี การ์ตูน และภาพยนตร์, ปัญหาที่พบบ่อย หลักการตรวจแก้บทพากย์ก่อนส่งงาน และข้อแนะนำเพื่อการแก้ปัญหา

๖. กิจกรรมการเรียนการสอน

๖.๑ วิทยากรบรรยาย

๖.๒ แนะนำวิธีพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ เพื่อการแปลบทพากย์ การตีความต้นฉบับ การตีความตัวละคร การถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร

๖.๓ ปลูกฝังนิสัยช่างสังเกต การคิดวิเคราะห์รูปแบบการใช้ภาษาและการเลือกใช้คำ การแปลเกาะต้นฉบับ การแปลแบบตีความ และวิเคราะห์การแปลผิด

๖.๔ ปลูกฝังจิตสำนึกในการทำงานของนักแปลบทพากย์ และแนะนำข้อควรระวังต่าง ๆ เพื่อการเป็นนักแปลบทพากย์ที่มีคุณภาพ

๖.๕ เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

๖.๖ ฝึกแปลบทพากย์จากตัวอย่างงานจริง ร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

๖.๗ ประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานแปล ความกระตือรือร้นในการฝึกปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

๗. ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๕-๖ และ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

รวม ๔ วัน เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปาฟา) ถนนศรีอยุธยา สามเสน เทเวศร์ กรุงเทพฯ

๘. ผู้เข้ารับการอบรม: ๑๕ คน

๙. ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

สมาชิกตลอดชีพคนละ ๓,๖๐๐.- บาท

ผู้สนใจทั่วไปคนละ ๕,๖๐๐.- บาท (รวมค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐.- บาท) รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสาร-อุปกรณ์ประกอบการอบรม

สอบถามรายละเอียดได้ที่

กัลยภรณ์ จุลดุลย์ ผู้ประสานงานหลักสูตร โทร. ๐๘ ๖๘๘๕ ๖๓๖๖ หรือ mode.chuladul@gmail.com

๑๐. สิ่งที่ผู้เรียนต้องนำมาด้วย: คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และหูฟัง

๑๑. เกณฑ์ได้รับประกาศนียบัตร: เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (ขาดได้ไม่เกิน ๑ วัน แต่อนุโลมให้กรณีจำเป็นจริง ๆ และควรคุยกับวิทยากรล่วงหน้า เพราะเป็นหลักสูตรสั้นเพียง ๔ วัน)

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒.๑ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะเรื่องการแปลบทพากย์

๑๒.๒ ผู้เรียนได้เรียนรู้ช่องทางใหม่ ๆ ที่จะเป็นโอกาสในการทำงานประเภทนี้

๑๒.๓ สมาคมฯ ได้พัฒนานักแปลบทพากย์ที่มีคุณภาพสู่ตลาดที่กำลังขยายตัว

Featured Posts
bottom of page