top of page

ศิลปะการใช้ภาษาไทยในงานแปล รุ่นที่ ๒ [เต็มแล้ว]


ระหว่างวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ – อาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสปาฟา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากนักแปลต้องใช้เวลาหลายปีไปกับการเรียนภาษาต่างประเทศ จนไม่ค่อยมีเวลาศึกษาภาษาไทยให้แตกฉาน เวลาทำงานแปลจึงมักนึกภาษาไทยที่เหมาะสมไม่ออก หรือบางครั้งก็นึกไม่ถึงว่าผู้อ่านไม่เข้าใจภาษาที่ตนแปล เนื่องจากผู้แปลเข้าใจแล้วตอนอ่านต้นฉบับภาษาต่างประเทศ ต่อเมื่อมีผู้ท้วงติง จึงรู้ตัวว่ายังใช้ภาษาไทยในงานแปลได้ไม่ดีเท่าที่ควร และต้องการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้

ทางสมาคมฯ จึงจัดอบรมศิลปะการใช้ภาษาไทยในงานแปล เพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ทำงานแปลที่กล่าวถึงข้างต้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับพื้นฐานภาษาไทยให้แน่น

๒.๒ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้ตรงตามต้นฉบับ

๒.๓ เพื่อใช้ภาษาไทยในงานแปลได้รสคำงามรสความชัด

กำหนดการอบรม ศิลปะการใช้ภาษาไทยในงานแปล รุ่นที่ ๒

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ – อาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสปาฟา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

วันที่ ๑ -เสาร์ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

(๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

เข้าถึงแก่นภาษาไทย

โดยอธิบายสาระหลัก ๖ สาระ อย่างรวบรัดชัดเจนพร้อมตัวอย่างประกอบ ได้แก่ ๑. อักษรสามหมู่ ๒.การผันวรรณยุกต์ ๓.คำเป็น-คำตาย ๔.อักษรนำ ๕.อักษรควบ ๖.คำประสมและสำนวน จากนั้นผู้เรียนตอบโจทย์แต่ละสาระซึ่งมีความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วย ตามคติการเรียนตามขนบเดิม คือเรียนปนเล่นจนเจนจบ

(๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

เข้าถึงวรรณคดีไทย

โดยนำบททองจากวรรณคดีไทยมาให้ฝึกอ่านออกเสียง แปลความ อ่านความรู้สึกนึกคิดของตัวละครและกวี วรรณคดีไทยที่นำมาใช้ประกอบการสอน ได้แก่ ๑.นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศเมืองเพชร และนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ ๒.โคลงโลกนิติของกรมพระยาเดชาดิศร ๓.ขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ๔.รามเกียรติ์ ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑

วันที่ ๒ -อาทิตย์ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

(๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

ศิลปะการใช้ภาษาแปลที่เหมาะสม

เพื่อให้เรียนรู้นิยามการแปล การทำความเข้าใจต้นฉบับ การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้ตรงตามต้นฉบับ การใช้ภาษาอย่างสมเหตุสมผล โดยทุกประโยคตัวอย่างที่อธิบายในแต่ละหัวข้อย่อยนั้น วิทยากรนำมาจากการทำงานบรรณาธิการต้นฉบับมากกว่า ๗๐ เล่ม ซึ่งมีทั้งหมด ๕ ภาษา ได้แก่ ๑.ภาษาอังกฤษแบบบริติชและอเมริกัน ๒. ภาษาเยอรมัน ๓.ภาษาสเปน ๔.ภาษาเกาหลี ๕.ภาษาจีน (ตัวอย่างจาก ๕ ภาษานี้ จะใช้ในวันที่ ๓ และวันที่ ๔ ด้วย)

วันที่ ๓

เสาร์ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

(๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

ศิลปะการแปลเทศเป็นไทย

เพื่อให้เรียนรู้การอ่านความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม อิทธิพลภาษาอเมริกันต่อภาษาอื่น วลีและประโยคยอดนิยมที่มักแปลผิดหรือไม่สละสลวย องค์ประกอบสำคัญทางวรรณกรรม

วันที่ ๔

อาทิตย์ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

(๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

ศิลปะการแปลไทยเป็นไทย

เพื่อให้เรียนรู้วิธีการตรวจแก้ขัดเกลาบทบรรยายผู้คน/สิ่งของ/สถานที่/สถานการณ์/ความรู้สึกนึกคิด บทสนทนา สำนวน การเล่นคำเล่นความ การเปิดใจให้หลุดพ้นกรอบภาษา การแปลให้ได้รสคำงามรสความชัด

วิทยากร อ.สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ)

ผู้อำนวยการหลักสูตร อ.ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

ผู้ประสานงานหลักสูตร ม.ล. วีรอร วรวุฒิ.jeedvee@gmail.com

ค่าอบรม ๓,๖๐๐ บาท รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท

(รายละเอียดกรุณาติดต่อขอทราบผู้ประสานงานหลักสูตร)

เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการทำงานแปล นักแปล ผู้ช่วย/บรรณาธิการต้นฉบับ และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้องแปลงานจากภาษาใด ๆ เป็นภาษาไทย

หมายเหตุ รับสมัครจำนวนจำกัดไม่เกิน ๒๐ คน

ปิดรับสมัครวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน

Featured Posts
bottom of page