top of page

โครงการจัดอบรมหลักสูตรจินดามณี ศิลปะการใช้ภาษาไทยดั่งใจนึก รุ่นที่ ๔


อบรมทุกวันเสาร์และอาทิตย์

ตั้งแต่ ๑๔ พฤศจิกายน – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รวมระยะเวลาอบรม ๓๖ ชั่วโมง ค่าอบรม ๕,๔๐๐ บาท

สถานที่อบรม ห้องประชุมสปาฟา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ ฯ

จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

๑. หลักการและเหตุผล

วรรณคดีไทยเป็นต้นแบบศิลปะการใช้ภาษาไทยดั่งใจนึก การเล่าเรียนภาษาไทยตามขนบเดิมคือการศึกษาจากต้นแบบ โดยการอ่านออกเสียงผลงานชั้นครูดัง ๆ เพื่อซึมทราบรสความและรสคำ พิเคราะห์ความลุ่มลึกของเนื้อหา พินิจความง่ายงามของรูปแบบ ตลอดจนเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวละครและกวี ซึ่งหากผู้ใดพากเพียรฝึกฝนตามขนบเดิมอย่างต่อเนื่อง ก็จะนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้ไม่รู้จบ ราวกับมีแก้วสารพัดนึก (จินดามณี)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อศึกษาและสืบสานภูมิปัญญาไทย

๒.๒ เพื่อเข้าถึงแก่นภาษาไทยกระทั่งใช้ได้อย่างนายภาษา

๒.๓ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานฝากฝีมือประชันบรรพชน

๓. หัวข้อการสอน

- วันที่ ๑ และวันที่ ๒ วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนให้เกิดปัญญา” ตามแบบอย่างบรรพชนก่อนถูกอิทธิพลตะวันตกครอบงำ จากนั้นพัฒนาทักษะการอ่านให้รู้รอบ รู้ลึก และรู้จริง โดยฝึกการอ่านจับใจความ การอ่านจับความนัย และการอ่านให้เข้าถึงความรู้สึกนึกคิด จากการอ่านงานเขียนของวิทยากร นิราศของสุนทรภู่ และโคลงโลกนิติ

- วันที่ ๓ และวันที่ ๔ พัฒนาทักษะการอ่านให้รู้รอบ รู้ลึก และรู้จริง โดยฝึกการอ่านจับใจความ การอ่านจับความนัย และการอ่านให้เข้าถึงความรู้สึกนึกคิด จากการอ่านเสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุด วชิรญาณ

- วันที่ ๕ และวันที่ ๖ พัฒนาทักษะการอ่านให้รู้รอบ รู้ลึก และรู้จริง โดยฝึกการอ่านจับใจความ การอ่านจับความนัย และการอ่านให้เข้าถึงความรู้สึกนึกคิด จากการอ่านรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน

๔.๑ ฟังการบรรยาย ซักถาม แสดงความคิดเห็น

๔.๒ ผู้เรียนแต่ละรายอ่านตัวบทวรรณคดีตามที่ระบุในข้อ ๓

๔.๓ วิทยากรเล่าเรื่องเชื่อมให้เข้าใจเนื้อเรื่องโดยตลอด

๔.๔ หยิบยกตัวบทที่ผู้แต่งแฝงความนัยลึกซึ้งมาอภิปราย

๕. ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม

๓ สัปดาห์ เสาร์-อาทิตย์รวม ๖ วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปาฟา) ถนนศรีอยุธยา สามเสน เทเวศร์ กรุงเทพฯ

๖. จำนวนผู้เรียน

รับสมัครจำนวนจำกัดไม่เกิน ๒๐ คน เหมาะสำหรับนักแปล ผู้ช่วย/บรรณาธิการต้นฉบับ อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ต้องการใช้ภาษาไทยให้ได้รสคำงามรสความชัด

๗. ค่าลงทะเบียน

ค่าอบรม ๕,๔๐๐ บาท รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท

(กรุณาติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตรม.ล.วีรอร วรวุฒิ jeedvee@gmail.com)

๘. เกณฑ์ได้รับประกาศนียบัตร เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (ขาดได้ไม่เกิน ๑ วัน)

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้เรียนตระหนักถึงภูมิปัญญาบรรพชนและภาคภูมิใจความเป็นไทย

๙.๒ ปลูกฝังนิสัยเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

๙.๓ สร้างเสริมทักษะการอ่านขั้นสูง คืออ่านแล้วคิดเป็นประยุกต์เป็น

๙.๔ กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่เหนือกว่าความต้องการของตลาด

๑๐. ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

๑๐.๑ ผู้อำนวยการหลักสูตร ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล นายกสมาคมฯ

๑๐.๒ วิทยากร (บรรยายร่วมกันตลอดหลักสูตร) อ.ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์) และ อ.สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ)

๑๐.๓ ผู้ประสานงานหลักสูตร ม.ล. วีรอร วรวุฒิ jeedvee@gmail.com

* หมายเหตุ ปิดรับสมัครวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน

กำหนดการอบรม

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

- พัฒนาทักษะการอ่านให้รู้รอบ รู้ลึก และรู้จริง

- ฝึกการอ่านจับใจความ

- ฝึกการอ่านจับความนัย

- ฝึกการอ่านให้เข้าถึงความรู้สึกนึกคิด

- บรรยายหัวข้อ “การเรียนให้เกิดปัญญา” จากนั้น

อบรมโดยการบรรยายและสัมมนา

ใช้บทความ “อยุธยา อาณาจักรในฝัน” ตัวบทนิราศของสุนทรภู่ และโคลงโลกนิติ

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

- พัฒนาทักษะการอ่านให้รู้รอบ รู้ลึก และรู้จริง

- ฝึกการอ่านจับใจความ

- ฝึกการอ่านจับความนัย

- ฝึกการอ่านให้เข้าถึงความรู้สึกนึกคิด

อบรมโดยการบรรยายและสัมมนา

ใช้ตัวบทนิราศของสุนทรภู่และโคลงโลกนิติ

วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

- พัฒนาทักษะการอ่านให้รู้รอบ รู้ลึก และรู้จริง

- ฝึกการอ่านจับใจความ

- ฝึกการอ่านจับความนัย

- ฝึกการอ่านให้เข้าถึงความรู้สึกนึกคิด

อบรมโดยการบรรยายและสัมมนา

ใช้ตัวบทเสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

- พัฒนาทักษะการอ่านให้รู้รอบ รู้ลึก และรู้จริง

- ฝึกการอ่านจับใจความ

- ฝึกการอ่านจับความนัย

- ฝึกการอ่านให้เข้าถึงความรู้สึกนึกคิด

อบรมโดยการบรรยายและสัมมนา

ใช้ตัวบทเสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

- พัฒนาทักษะการอ่านให้รู้รอบ รู้ลึก และรู้จริง

- ฝึกการอ่านจับใจความ

- ฝึกการอ่านจับความนัย

- ฝึกการอ่านให้เข้าถึงความรู้สึกนึกคิด

อบรมโดยการบรรยายและสัมมนา

ใช้ตัวบทรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่.๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

- พัฒนาทักษะการอ่านให้รู้รอบ รู้ลึก และรู้จริง

- ฝึกการอ่านจับใจความ

- ฝึกการอ่านจับความนัย

- ฝึกการอ่านให้เข้าถึงความรู้สึกนึกคิด

อบรมโดยการบรรยายและสัมมนา

ใช้ตัวบทรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่.๑

Featured Posts
bottom of page