top of page

หลักสูตรเร่งรัด “แปลธุรกิจ ไทย-อังกฤษ” (ระดับกลาง) Intensive Thai-English Business Translation (Inte


ระหว่างวันเสาร์ที่ ๓ – เสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

(เต็มแล้ว)

ณ ห้องประชุมสปาฟา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล ในอุตสาหกรรมการแปลทั่วโลก คาดว่าปริมาณงานแปลธุรกิจและวิชาการ (non-literary) มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95-99 (Nida, 1993 และ Scarpa, 2001) และมีข้อมูลมากมายที่บ่งชี้ว่า ตลาดงานแปลธุรกิจทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีเหมือนเช่นที่ผ่านมา นอกจากนี้ คาดว่าการก่อตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 และโครงการความร่วมมือที่เกี่ยวเนื่องกันในหลายด้านจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้ตลาดงานแปลธุรกิจและวิชาการในประเทศไทยเติบโตมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ปัจจุบันองค์กรภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐประสงค์ที่จะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรอย่างมาก โดยเฉพาะทักษะการเขียนและการแปล เนื่องจากตระหนักว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง (lingua franca) ที่มีความสำคัญในการสื่อสารมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ทั้ง ๆ ที่มีความต้องการสูงในภาคธุรกิจ กลับไม่พบว่ามีสถาบันใดเปิดที่หลักสูตรอบรมระยะสั้นที่เน้นการสอนแปลเอกสารธุรกิจจากไทยเป็นอังกฤษ (ข้อมูลสำรวจในกูเกิ้ล 2 พ.ค. 58)

วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มพูนทักษะการแปลเอกสารธุรกิจจากไทยเป็นอังกฤษ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการพัฒนาอาชีพอิสระที่มั่นคง - เพื่อแนะนำทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบธุรกิจ (business writing) ที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการทำงานแปลประเภทธุรกิจและวิชาการ

หัวข้อการอบรม สัปดาห์ที่ 1 ทบทวนหลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ (grammar & usage review) เนื้อหา – โครงสร้างประโยคประเภทต่างๆ, ประโยคหลักและอนุประโยค (clause), รูปแบบ tense, ความสัมพันธ์ระหว่างคำในประโยค (syntax), การใช้คำเชื่อมต่างๆ, การใช้คำหรือกลุ่มคำ (modifier) และอนุประโยคเพื่อขยายความ ฯลฯ สัปดาห์ที่ 2 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบธุรกิจ (business writing skills) เนื้อหา – ความแตกต่างระหว่างภาษาทางการและไม่เป็นทางการ (formal & informal), บริบทการใช้ภาษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเขียน, โครงสร้างประโยคและลีลาการเขียนแบบต่างๆ, การเปลี่ยนนํ้าเสียงด้วยการเลือกใช้คำและระดับภาษาที่เหมาะสม, เคล็ดการเขียนอย่างถูกต้องและชัดเจน, การใช้ active verb, transition word & phrases, parallelism, collocation, run-on sentence, เครื่องหมายวรรคตอน, การเขียนอีเมล/ บันทึกภายใน/ รายงานธุรกิจ/ บันทึกการประชุม ฯลฯ

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 1 หลักการแปลไทย-อังกฤษ วันที่ 2 ทักษะการแปลเอกสารธุรกิจ เนื้อหา 1) หลักการแปลพื้นฐาน, หน้าที่ของนักแปล, ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, การเรียบเรียงประโยคและการแบ่งวรรคตอน, การตีความและการถ่ายทอดความคิดของผู้เขียน และการรักษานํ้าเสียงของภาษาต้นฉบับ, การแปลขาด/ แปลเกิน, จินตภาพในการแปล ฯลฯ 2) ฝึกแปลประโยคและเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง เช่น หนังสือราชการหนังสือมอบอำนาจ, หนังสือบริคณห์สนธิ, นโยบายบริษัท ฯลฯ

สัปดาห์ที่ 4 ทักษะการแปลเอกสารธุรกิจและ transcreation เนื้อหา – ฝึกแปลประโยคและเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง เช่น ข้อบังคับบริษัท, รายงานประจำปี, ข้อบังคับการทำงาน, บันทึกการประชุม, ระเบียบพัสดุ, บทสัมภาษณ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, โฆษณา ฯลฯ

กิจกรรมการเรียนการสอน 1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบครบวงจรด้วยการพูดฟังอ่านเขียน ฟังการบรรยาย และฝึกแปลประโยคในแบบฝึกหัด 2. ปลูกฝังนิสัยช่างสังเกต ฝึกคิดวิเคราะห์ประโยคและอ่านความคิดของผู้เขียน 3. เรียนรู้กระบวนการคิดของนักแปล (thinking process) จากประสบการณ์การทำงานจริง 4. กระตุ้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพื่อฝึกคิดแก้ปัญหาและหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน 5. ประเมินพัฒนาการจากการบ้านเรียงความ การทำแบบฝึกหัดแปล และการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 6. ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการเปรียบเทียบการบ้านเรียงความในสัปดาห์แรกและการตรวจแก้/ ขัดเกลาเรื่องเดิมในสัปดาห์สุดท้าย

วัน/เวลาอบรม เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (48 ชั่วโมง) วันที่ 3-4, 10-11, 18 (วันอาทิตย์), 24-25, 31 (วันเสาร์) ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.30 น.

สถานที่อบรม ห้องประชุม ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปาฟา) 81/1 ถนนศรีอยุธยา สามเสน เทเวศร์ กรุงเทพฯ

(หลังหอสมุดแห่งชาติ เข้าทางซอย วัดเทวราชกุญชรฯ)

ค่าอบรม 7,200 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม) จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่เกิน 15 คน เกณฑ์ได้รับวุฒิบัตร เรียนไม่น้อยกว่า 75% (ขาดไม่เกิน 2 วัน) และทำงานที่มอบหมายครบถ้วน

กลุ่มเป้าหมาย - พนักงานแปลในบริษัทและหน่วยงานภาครัฐ - นักแปลเอกสารธุรกิจและวิชาการ - บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะเพิ่มพูนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและการแปลไทย-อังกฤษ

คุณสมบัติของผู้เรียน - มีความรู้ภาษาอังกฤษและทักษะพูด/ฟัง/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษในระดับ ดี – ดีมาก และมีประสบการณ์แปลเอกสารไทย-อังกฤษ

ประโยชน์ที่คาดว่าผู้เรียนจะได้รับ 1. เข้าใจหลักการแปลและหลักการเขียนภาษาอังกฤษแบบธุรกิจ 2. ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างภาษาทางการและไม่เป็นทางการ 3. เขียนภาษาอังกฤษแบบธุรกิจและแปลเอกสารธุรกิจจากไทยเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง สละสลวย และชัดเจนมากขึ้น 4. เลือกใช้ศัพท์ สำนวน และระดับภาษาตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน บริบทการใช้งาน และกลุ่มผู้อ่าน 5. คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้วิธีแก้ปัญหาในการทำงานแปล

วิทยากร นายสุรพันธ์ วิโรจน์ดุลย์ นักแปล/ ล่ามธุรกิจและวิชาการ อดีตผู้บริหารการตลาดบริษัทต่างประเทศ นักเขียน/ นักแปลแนวธุรกิจและวิชาการที่มีประสบการณ์กว่า ๒๐ ปี วิทยากรหลักสูตร “นักแปลอาชีพ-อาชีพนักแปล” “แปลสู่สากล” และ “ล่ามอาชีพ – อาชีพล่าม” ของสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย Certified Professional Marketer (CPM Asia Pacific) Certificate of Proficiency in English (CPE), Cambridge University & University of Michigan

การสมัครและลงทะเบียน 1. สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยเปิดอบรมเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของสมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯ 2. สมาชิกตลอดชีพชำระค่าอบรมเพียง ๗,๒๐๐ บาท 3. ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกตลอดชีพ โปรดชำระค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาทและค่าอบรม ๗,๒๐๐ บาท รวม ๙๒๐๐ บาท

โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สุพรีม คอมเพล็กซ์ เลขที่บัญชี ๔๐๖-๒๙๗๙๐๗-๙ 4. กรณีเบิกค่าอบรมจากบริษัท ผู้เรียนต้องจ่ายค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพต่างหาก (มีสมาชิกตลอดชีพประเภทบุคคลเท่านั้น)

5. สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และลงทะเบียนอบรมทางออนไลน์ที่ www.thaitiat.org

6. ส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ tiatfinance@gmail.com

7. สมาคมฯ มีใบเสร็จรับเงินให้ ทั้งค่าสมัครเป็นสมาชิกและค่าสมัครอบรม (แยกรายการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตร คุณพิชญาพัทธ์ โทร. 090 414 5150 หรือ joramang@gmail.com

หมายเหตุ - ปิดรับลงทะเบียนวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 - กำหนดเวลาและเนื้อหาหลักสูตรอาจปรับได้ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน

Featured Posts
bottom of page