top of page

หลักสูตร “นักแปลบันเทิงคดี” รุ่น ๔


ระหว่างวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน – อาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

(เต็มแล้ว)

ณ ห้องประชุมสปาฟา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

วิทยากร (บรรยายร่วมกันตลอดหลักสูตร): อ.ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์) และ อ.สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ)

เหมาะสำหรับ: ผู้สนใจงานแปลบันเทิงคดี, นักแปลมือใหม่, อาจารย์มหาวิทยาลัย, ผู้จบหลักสูตร “นักแปลอาชีพ-อาชีพนักแปล”

สัปดาห์ที่ ๑ เสาร์ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ และอาทิตย์ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

 • ปรับพื้นฐานภาษาไทย ความเข้าใจวรรณกรรม ศิลปะการทำความเข้าใจต้นฉบับ และศิลปะการแปลขั้นพื้นฐาน

 • ปรับพื้นฐานภาษาไทยด้วยการตอบปริศนาสนุก ๆ จนเข้าใจแก่นภาษาไทย

 • เรียนรู้เคล็ดวิชาอ่านจนเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนและตัวละครถ่องแท้ ตลอดจนศิลปะการแปลขั้นพื้นฐาน

สัปดาห์ที่ ๒ เสาร์ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ และอาทิตย์ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

 • ศิลปะการแปลบทบรรยาย

 • เรียนรู้ศิลปะการแปลบทบรรยายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแปลบทบรรยายสถานที่ กิริยาท่าทาง สถานการณ์ ฯลฯ ทั้งที่เล่าผ่านเสียงเล่าของผู้เขียนและตัวละคร

สัปดาห์ที่ ๓ เสาร์ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ และอาทิตย์ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

 • ศิลปะการแปลบทสนทนา

 • เรียนรู้ศิลปะการแปลบทสนทนาให้เหมาะแก่เหตุการณ์ สถานการณ์ ตัวละคร ฯลฯ

สัปดาห์ที่ ๔ เสาร์ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ และอาทิตย์ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

 • ศิลปะการแปลความรู้สึกนึกคิด

 • เรียนรู้วลียอดนิยม เข้าใจความรู้สึกนึกคิด ความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรม จนแปลได้เสมือนผู้เขียนมาเขียนเองเป็นภาษาไทย

สัปดาห์ที่ ๕ เสาร์ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ และอาทิตย์ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

 • ศิลปะการแปลสำนวนและการเล่นคำเล่นความ

 • สร้างเสริมความเฉลียวใจให้ดูออกว่าเป็นสำนวน เรียนรู้สำนวนยอดนิยม การใช้พจนานุกรมให้เป็นประโยชน์ การเล่นคำเล่นความให้ได้ตามเจตนาของผู้เขียน ตลอดจนการแปลให้ครบถ้วนชวนอ่าน

สัปดาห์ที่ ๖ เสาร์ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ และอาทิตย์ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

 • ศิลปะการแปลไทยเป็นไทย

 • เรียนรู้ภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่มีผลงานเป็นอมตะ แล้วฝึกฝนปฏิบัติตามจนขัดเกลาได้รสคำงามรสความชัด

วิทยากร (บรรยายร่วมกันตลอดหลักสูตร): อ.ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์) และ อ.สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ)

ผู้อำนวยการหลักสูตร: อ.ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

ผู้ประสานงานหลักสูตร: ม.ล. วีรอร วรวุฒิ [jeedvee@gmail.com]

ค่าอบรม: ๙,๐๐๐ บาท *รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ (ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท)

โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สุพรีม คอมเพล็กซ์ เลขที่บัญชี ๔๐๖-๒๙๗๙๐๗-๙

แล้วกรุณาส่งอีเมลใบสมัครพร้อมสำเนาใบโอนเงินไปที่ผู้ประสานงานหลักสูตร ม.ล. วีรอร วรวุฒิ [jeedvee@gmail.com]

เหมาะสำหรับ: ผู้สนใจงานแปลบันเทิงคดี, นักแปลมือใหม่, อาจารย์มหาวิทยาลัย, ผู้จบหลักสูตร “นักแปลอาชีพ-อาชีพนักแปล”

หมายเหตุ:

- รับสมัครจำนวนจำกัดไม่เกิน ๒๐ คน

- ผู้สมัครภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ จะได้รับหนังสือระบำชีวิต แปลโดย เสาวณีย์ นิวาศะบุตร

- สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน

Featured Posts
bottom of page