top of page

นำชมสถานที่สำคัญ จังหวัดเพชรบุรี


(โครงการศึกษาและสืบสานภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ๒/๒๕๕๘)

โดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เริ่มออกเดินทางจากอาคารสปาฟา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ ฯ เวลา ๗.๐๐ น.

โดยจะไปชมสถานที่สำคัญ เริ่มจาก วัดข่อย วัดมหาธาตุ วัดใหญ่สุวรรณาราม แล้วจบการเดินทางที่พระราชวังบ้านปืน

เพชรบุรีเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของไทยในกลุ่มหัวเมืองฝ่ายตะวันตก มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ มีหลักฐานชื่อเรียกปรากฏในหนังสือชาวต่างประเทศ เช่น ชาวฮอลันดาเรียกว่า “พิพรีย์” ชาวฝรั่งเศสเรียกว่า “พิพพีล์” และ “ฟิฟรี” จึงสันนิษฐานกันว่าชื่อ “เมืองพริบ

พรี” เป็นชื่อเดิมของเมืองเพชรบุรี

เวลา ๙.๓๐ น. วัดข่อย

ชมศิลปะปูนปั้นร่วมสมัยและบานประตูหน้าต่างไม้แกะสลักที่มีความงดงามประณีต เป็นการสืบสานเชิงช่างเพชรบุรีและภูมิปัญญาบรรพบุรุษมายังยุคปัจจุบัน

เวลา ๑๐.๓๐ น. วัดมหาธาตุ เพชรบุรี

วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ มีอายุราว ๘๐๐ – ๑,๐๐๐ ปี เคยเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองและเป็นพระอารามหลวง มีพระวิหารหลวงและพระวิหารน้อย สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ. ๒๒๗๕ – ๒๓๐๑) ชมศิลปะปูนปั้นฝีมือสกุลช่างเมืองเพชร สมัยอยุธยา

ชมพระปรางค์ ๕ ยอด สูงตระหง่าน มองเห็นได้แต่ไกลทั้ง ๔ ทิศ ความสูงจากฐานถึงยอดนภศูลวัดได้ ๕๕ เมตร รอบฐานวัดได้ ๑๒๐ เมตร มีอายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

เวลา ๑๑. ๓๐ น. วัดใหญ่สุวรรณาราม

วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และปฎิสังขรณ์ครั้งสำคัญในรัชสมัยพระเจ้าเสือ โดยพระสุวรรณมุนี (สังฆราชแตงโม) ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการบูรณะอีกครั้งหนึ่ง

ปัจจุบันวัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นพระอารามหลวง ๑ ใน ๔ ของจังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดที่ยิ่งใหญ่และอลังการทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี ตลอดจนฝีมือสกุลช่างหลายแขนง รวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ ที่สำคัญคือจะได้ชมเรือนไทยแท้ภาคกลางสมัยอยุธยา ทั้งเรือน ๙ ห้อง สะท้อนความเป็นอยู่ของคหบดี และเรือน ๓ ห้องที่แล่นชานถึงกันเป็นเรือนหมู่ สะท้อนความเป็นอยู่ของชาวบ้านในลักษณะครอบครัวขยาย

เวลา ๑๔.๐๐ น. ร้านลูกเจี๊ยบ ขนมไทย

แวะซื้อของฝาก และชมการสาธิตทำขนมไทย

เวลา ๑๕.๐๐ น. พระราชวังบ้านปืน

พระราชวังบ้านปืน สร้างสมัยรัชกาลที่ ๕ แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ ๖ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน คาร์ล ซิกเฟร็ด เดอห์ริง (Karl Siegfried Döring) ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบอาร์ตนูโว (Art Nouveau) ตัวพระตำหนักเน้นความทันสมัย โดยไม่มีลายปูนปั้นวิจิตรพิสดารเหมือนอาคารในสมัยเดียวกัน พระตำหนักหลังนี้เน้นความสูงของหน้าต่าง ความสูงของเพดานซึ่งกว้างเป็นพิเศษ ทำให้พระตำหนักดูใหญ่โต โอ่อ่า สง่างาม ตระการตา

เวลา ๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับ

เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

เนื่องจากทางสมาคมฯ รับผู้ร่วมทัศนศึกษาเฉพาะสมาชิกตลอดชีพจำนวน ๔๐ ท่านเท่านั้น ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำหรับ ๒๐ ท่านแรกที่ลงทะเบียนจะได้รับหนังสือ “นิราศเมืองเพชรของสุนทรภู่” ฉบับไทย-อังกฤษ แปลโดยคุณเสาวนีย์ นิวาศะบุตร

โดยชำระค่าเดินทางท่านละ ๑,๐๐๐ บาท (รวมอาหารเช้า อาหารกล่องรับประทานบนรถระหว่างเดินทาง และอาหารกลางวัน รับประทานร่วมกันที่วัดใหญ่สุวรรณาราม) ทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักรัชโยธิน ชื่อบัญชี สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย หมายเลขบัญชี ๑๑๑-๔๐๒-๕๖๘-๙ จากนั้นอีเมลหลักฐานการโอนเงินไปที่ jeedvee@gmail.com ในวันเดินทางกรุณานำหลักฐานการโอนเงินตัวจริงมามอบให้เจ้าหน้าที่ด้วย

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณสถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ) ที่อีเมล petitecandle@yahoo.com หรือโทร. ๐๘๕ ๑๓๐ ๒๑๔๙


Featured Posts
bottom of page