top of page

กำหนดการเดินทาง

เริ่มออกเดินทางจากอาคารสปาฟา เทเวศร์ (ดูแผนที่) เวลา 8.00 น. ตรง วันที่ 25 มกราคม 2558

ayudhaya2.jpg

- เวลา ๙.๐๐ น.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

สถานที่จัดแสดงเครื่องทองและที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ถือกันว่าสำคัญที่สุดของอาณาจักรอยุธยา รวมถึงศิลปวัตถุที่ค้นพบภายในกรุวัดราชบูรณะ ซึ่งเป็นทองคำและอัญมณีทั้งหมด อันมีพระแสงขรรค์ชัยศรี แผ่นทองดุนลายนูนประกอบกันเป็นองค์จำลองของตัวพระปรางค์ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ขนาดย่อส่วน กรองพระศอ สังวาลทับทรวง สร้อยพาหุรัด ทองพระกร ฯลฯ

เครื่องทองเหล่านี้ นอกจากมีความงดงามในเชิงศิลปะแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นความมั่งคั่งของราชสำนักอยุธยาอีกด้วย

- เวลา ๑๐.๓๐ น. วัดมหาธาตุ และวัดราชบูรณะ

วัดมหาธาตุ เป็นวัดสำคัญเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เริ่มสร้างในสมัยพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงั่ว) แล้วเสร็จในสมัยพระราเมศวร

วัดราชบูรณะ สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) ในบริเวณพื้นที่และตำแหน่งเดิมที่พระองค์ทรงถวายพระเพลิงเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา พระเชษฐาที่สิ้นพระชนม์จากการกระทำยุทธหัตถีแย่งชิงราชสมบัติ หลังสมเด็จพระนครินทราชาธิราชพระราชบิดาเสด็จสวรรคตในปีพ.ศ. ๑๙๖๗

- เวลา ๑๑.๐๐ น. วัดมงคลบพิตร และวัดพระศรีสรรเพชญ์

พระบรมไตรโลกนาถทรงถวายวังทำเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ แล้วเสด็จไปตั้งพระราชนิเวศน์ประทับอยู่ริมน้ำ ถือเป็นวัดที่สำคัญมากในสมัยอยุธยา เทียบเท่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามในยุครัตนโกสินทร์

- เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่ตั้งหมู่พระที่นั่ง

พระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท พระที่นั่งสุริยาสอมรินทร์ พระที่นั่งวิหารสมเด็จ

พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ (พระที่นั่งพระเจ้าท้ายสระ)

- เวลา ๑๓.๐๐ น. วัดมเหยงคณ์ และวัดกุฎีดาว

วัดมเหยงคณ์เป็นวัดขนาดใหญ่ เริ่มสร้างสมัยเจ้าสามพระยา เป็นวัดที่อยู่นอกเกาะอยุธยา สันนิษฐานว่าเป็นบริเวณเมืองอยุธยาเดิม ก่อนย้ายไปตั้งเมืองในเกาะอยุธยา บูรณะครั้งสำคัญในสมัยพระเจ้าท้ายสระ (ครองราชย์ พ.ศ.๒๒๕๒-๒๒๗๕)

วัดกุฎีดาว เสมือนวัดคู่แฝดของวัดมเหยงคณ์ บูรณะครั้งสำคัญหลังการบูรณะวัดมเหยงคณ์ ๒ ปี โดยพระอนุชาพระเจ้าท้ายสระซึ่งดำรงตำแหน่งวังหน้า และได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อมา คือพระเจ้าบรมโกศ นอกกำแพงวัดทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของตำหนักกำมะเลียน ซึ่งเป็นที่ประทับของวังหน้าในการเสด็จทอดพระเนตรการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดกุฎีดาว

- เวลา ๑๔.๐๐ น. วัดพนัญเชิง พิพิธภัณฑ์บ้านฮอลันดา และญี่ปุ่น

ไหว้หลวงพ่อโตเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นไปชมร่องรอยความเป็นศูนย์กลางทางการค้าแห่งสุวรรณภูมิ

- เวลา ๑๔.๔๐ น. วัดหน้าพระเมรุ

เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายครั้งกรุงแตก มีพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์งามชวนตะลึง และพระพุทธรูปศิลาเก่าแก่อันดับต้น ๆ ของประเทศ

- เวลา ๑๕.๒๐ น. วัดไชยวัฒนาราม

เป็นพระอารามหลวงเก่าในสมัยอยุธยาตอนกลางที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้น ๆ ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๗๓ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชมารดา ในบริเวณนิวาสสถานเดิมของพระนาง

ความสำคัญของวัดไชยวัฒนารามที่มีมาในอดีต ได้แก่ เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์

เป็นที่ถวายพระเพลิงพระศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นที่พำนักของพระราชาคณะฝ่ายอรัญวาสี เป็นที่บรรจุพระอัฐิกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) และเจ้าฟ้าสังวาลย์

- เวลา ๑๖.๒๐ น. วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง เมื่อพ.ศ. ๒๔๒๑ อาคารและการตกแต่งทำแบบโกธิก มีกระจกสีประดับอย่างสวยงาม

Featured Posts
bottom of page