Project Description

หลักสูตร การอบรม การแปลให้เก่งรุ่น ๑

 • วันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ ๑๘-๑๙, ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ และ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๐
 • ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มรภ.สวนดุสิตฯ ถนนราชวิถี
 • จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
 • เรียน ๖ วัน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง รวมเวลาเรียน ๓๖ ชั่วโมง
  • วันที่ ๑ – วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
   • ทดสอบการคิด และการอ่านแบบต่าง ๆ
   • หลักการ หากจะเป็นนักแปล ก็ต้องเป็นนักคิด–นักอ่าน อ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษแตกฉาน
   • สาระ การอ่านให้เก่ง การอ่านเร็วและได้ใจความ การทำแผนภูมิโครงสร้างของวรรณคดี/วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อทำความรู้จักต้นฉบับก่อนแปล
   • การบ้าน แปลต้นฉบับภาษาอังกฤษ แล้วอ่านจับใจความสำคัญ ย่อความ สรุปความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคุณค่าของเรื่อง
  • วันที่ ๒ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
   • หลักการ นักแปลต้องใช้ภาษาไทยได้ดี
   • รู้จักธรรมชาติและลักษณะสำคัญของภาษาไทย ภาษาไทยหลายระดับ คำ ๗ ชนิด การลำดับความคิด การสร้างประโยคที่สมบูรณ์ ย่อหน้าและการขยายย่อหน้า แก้ไขข้อบกพร่อง ๑๐ ประการ ศิลปะการใช้ภาษาไทยในงานแปล อาทิ ภาษาภาพพจน์ ฯลฯ เรียนรู้จากงานแปลที่ดีมีคุณภาพ รู้จักใช้อุปกรณ์ประกอบการแปล
   • การบ้าน อ่านหนังสือแปลบันเทิงคดี คนละ ๑ เล่ม (ครูจัดให้) หาข้อบกพร่องของการใช้ภาษาไทยในงานแปล และฝึกแก้ไขด้วยความรู้ที่ศึกษามา
  • วันที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
   • หลักการ นักแปลต้องรู้ข้อบกพร่องและแก้ไขงานได้
   • นำเสนอผลงานวิเคราะห์และวิจารณ์ และฝึกแก้ไขบทแปลเพิ่มเติม
   • ฝึกการแปลบันเทิงคดี วรรณกรรมเยาวชนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
  • วันที่ ๔ วันอาทิตย์ที่  ๒๖   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
   • หลักการ นักแปลต้องรู้วิธีตรวจงานของตนเอง และเรียนรู้จากผู้อื่นด้วย
   • วิจารณ์งานแปลบันเทิงคดี วรรณกรรมเยาวชน รายบุคคล และเรียนรู้ร่วมกัน
   • การบ้าน ฝึกการตรวจแก้ไขงานของตนเองและผู้อื่น
  • วันที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐
   • หลักการ นักแปลควรรู้จักวิธีทำงานกับบรรณาธิการและสำนักพิมพ์
   • ฝึกการแปลสารคดีประเภทต่าง ๆ และตรวจแก้ไขวิธีทำงานกับบรรณาธิการ และเรียนรู้ร่วมกัน
  • วันที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
   • หลักการ ประเมินผลการอบรม
   • ประเมินผลการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และศิลปะการเรียบเรียงบทแปลบันเทิงคดีและสารคดีเป็นภาษาไทยที่รู้เรื่องและชวนอ่าน

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เน้นการฝึกให้แปลได้ดี และมีศิลปะการใช้ภาษาไทย ไม่เน้นทฤษฎี

 • วิทยากรและผู้อำนวยการหลักสูตร: ดร.ถนอมวงศ์ ลํ้ายอดมรรคผล นักแปลดีเด่นรางวัลสุรินทราชา พ.ศ. ๒๕๕๗
 • วิทยากรรับเชิญ เป็นนักแปลมืออาชีพ มีประสบการณ์การแปล ๒๐ ปี

รายละเอียดการรับสมัคร:

๑. ค่าอบรม ๕,๔๐๐ บาท รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ

๒. ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท เข้าเรียนได้ทุกหลักสูตรตลอดชีวิต

ผู้สนใจส่งอีเมลถึงผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อขอทราบขั้นตอนการสมัคร

๓. ผู้ประสานงานหลักสูตร: คุณอังสนา ทรัพย์สิน อีเมล tiatangsana@gmail.com โทรศัพท์ ๐๙๕ ๓๐๖๐๗๓๖

๔. มีอาหารว่างวันละ ๒ มื้อ และเอกสาร อาจมีค่าใช้จ่ายซื้อหนังสือบางเรื่อง ตามความสมัครใจ

๕. รับไม่เกิน ๑๘ คน ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๖. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน

 

หมายเหตุ
๑) ทุกหลักสูตรรับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท
๒) ทุกหลักสูตรยกเว้นหลักสูตรที่ ๒ อบรมที่โรงแรมเดอะสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
๓) ผู้ประสานงานหลักสูตร คุณอังสนา ทรัพย์สิน อีเมล โทรศัพท์ ๐๙๕-๓๐๖-๐๗๓๖
๔) ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน ยกเว้นหลักสูตร “ล่ามอาชีพ – อาชีพล่าม”
๕) กำหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Project Details