Project Description

หลักสูตรนักแปลบทพากย์” รุ่น ๓

  • วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๘-๑๙ และ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. รวม ๒๔ ชั่วโมง
  • ค่าอบรมเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ ๓,๖๐๐ บาท
  • รับไม่เกิน ๑๕ คน
  • วิทยากร อ.พิชญาพัทธ์ อรมังพุฒิกุล

 

๑. หลักการและเหตุผล

เมื่อเราชมสารคดี การ์ตูน หรือภาพยนตร์ต่างประเทศที่พากย์ไทย ก็มักจะได้ยินประโยคภาษาไทยแปลก ๆ “เกาะ” ภาษาต้นฉบับมากเกินไป  ดังนั้น หากฟังเสียงพากย์ไทยก็ต้องทำใจ ทั้ง ๆ ที่เป็นปัญหาที่แก้ไขได้  นักพากย์เองก็มักไม่พอใจคุณภาพการแปล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษาไทยแปลก ๆ ดังที่กล่าวมา  เรื่องประโยคยาวเกินไปทำให้พากย์ได้ไม่ตรงกับภาพ หรือบทแปลไม่ครบถ้วน  รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในการทำงานพากย์  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้แปลบทพากย์ขาดความเข้าใจและไม่ใส่ใจเท่าที่ควร  ตลอดจนไม่ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพสู่สังคม อีกทั้งปัจจุบันธุรกิจทีวีดิจิตอลขยายตัว จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้สนใจการแปลงานประเภทนี้

 

๒. ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม

สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

๒.๑  ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล      ผู้อำนวยการหลักสูตรและนายกสมาคมฯ

๒.๒  พิชญาพัทธ์ อรมังพุฒิกุล               วิทยากร

๒.๓ อังสนา ทรัพย์สิน                         * ผู้ประสานงานหลักสูตร

* เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตรก่อนโอนเงินค่าอบรม

 

๓. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการแปลบทพากย์ /Intensive Dubbing Translation

 

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑     เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการแปลบทพากย์

๔.๒    เพื่อเพิ่มพูนทักษะการแปลบทพากย์สำหรับนักแปลบทพากย์มือใหม่

๔.๓    เพื่อผลิตนักแปลบทพากย์ที่มีคุณภาพสู่ตลาดที่กำลังขยายตัว

 

๕. หัวข้อการอบรม

สัปดาห์ที่ ๑   ทักษะที่จำเป็นของนักแปลบทพากย์, หลักการแปลบทพากย์ เช่นการตีความตัวละคร ลักษณะเฉพาะของบทพากย์, การสร้าง Format บทพากย์, องค์ประกอบของบทพากย์, สิ่งที่นักแปลต้องคำนึงถึง, คำที่ห้ามใช้, สำนวนการแปลต่าง ๆ และการจำกัดจำนวนพยางค์ต่อประโยค

สัปดาห์ที่ ๒  แสดงความคิดเห็น ฝึกการสังเกตบทพากย์ตัวอย่าง, การแปลบทพากย์สำหรับสารคดี การ์ตูน และภาพยนตร์, ปัญหาที่พบบ่อย หลักการตรวจแก้บทพากย์ก่อนส่งงาน และข้อแนะนำเพื่อการแก้ปัญหา

 

๖. กิจกรรมการอบรม

๖.๑     วิทยากรบรรยาย

๖.๒    แนะนำวิธีพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ เพื่อการแปลบทพากย์  การตีความต้นฉบับ การ

ตีความตัวละคร การถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร

๖.๓     ปลูกฝังนิสัยช่างสังเกต การคิดวิเคราะห์รูปแบบการใช้ภาษาและการเลือกใช้คำ การแปลเกาะต้นฉบับ การแปลแบบตีความ และวิเคราะห์การแปลผิด

๖.๔     ปลูกฝังจิตสำนึกในการทำงานของนักแปลบทพากย์ และแนะนำข้อควรระวังต่าง ๆ เพื่อการเป็นนักแปลบทพากย์ที่มีคุณภาพ

๖.๕     เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

๖.๖     ฝึกแปลบทพากย์จากตัวอย่างงานจริง ร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

๖.๗    ประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานแปล ความกระตือรือร้นในการฝึกปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

 

๗. ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๑๘-๑๙ และ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ รวม ๔ วัน

เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ. นครราชสีมา กรุงเทพฯ

 

๘. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

รับสมัครไม่เกิน ๑๕ คน

 

. ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

สมาชิกตลอดชีพคนละ ๓,๖๐๐.- บาท

ผู้สนใจทั่วไปคนละ ๕,๖๐๐.- บาท (รวมค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐.- บาท)

* กรุณาสอบถามรายละเอียดการโอนได้ที่ผู้ประสานงานหลักสูตร คุณอังสนา tiatangsana@gmail.com

 

๑๐. สิ่งที่ผู้เรียนต้องนำมาด้วย 

โน้ตบุ๊คและหูฟัง

 

๑๑. เกณฑ์ได้รับประกาศนียบัตร

เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (ขาดได้ไม่เกิน ๑ วัน)

 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒.๑  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะเรื่องการแปลบทพากย์

๑๒.๒ ผู้เรียนได้เรียนรู้ช่องทางใหม่ ๆ ที่จะเป็นโอกาสในการทำงานประเภทนี้

๑๒.๓ สมาคมฯ ได้พัฒนานักแปลบทพากย์ที่มีคุณภาพสู่ตลาดที่กำลังขยายตัว

 _________________________________________________________________________

หมายเหตุ
๑) ทุกหลักสูตรรับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท
๒) ทุกหลักสูตรยกเว้นหลักสูตรที่ ๒ อบรมที่โรงแรมเดอะสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
๓) ผู้ประสานงานหลักสูตร คุณอังสนา ทรัพย์สิน อีเมล โทรศัพท์ ๐๙๕-๓๐๖-๐๗๓๖
๔) ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน ยกเว้นหลักสูตร “ล่ามอาชีพ – อาชีพล่าม”
๕) กำหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Project Details