Project Description

“การแปลจีน-ไทยเบื้องต้น” รุ่น ๑
จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

การแปลภาษา ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใด เนื้อหาที่ได้ย่อมเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ผลักดันให้สังคมก้าวหน้าได้อย่างไม่หยุดยั้ง จีนเป็นอู่อารยธรรมทางตะวันออกที่มีความเจริญมายาวนานกว่า ๕,๐๐๐ ปี ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ย่อมตกผลึกออกมาเป็นวัฒนธรรมที่งดงาม ที่บุตรหลานสืบทอดต่อกันมาหลายร้อยหลายพันปี ดังนั้น การแปลภาษาจีนออกมาเป็นภาษาไทยจึงมีความสำคัญยิ่งต่อสังคมไทย

การแปลแม้จะมีหลากหลายรูปแบบ แต่การแปลที่ตรงตามสาระต้นฉบับที่ไม่ขาดไม่เกินและไม่มีการเสริมแต่งจึงเป็นการแปลที่ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และการแปลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่ต้องผ่านการอบรมด้วยวิธีการแปลอย่างถูกต้อง โดยเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกแปล ออกความคิดเห็น การแก้ไขงาน และเสนอผลงานแปลในระหว่างการฝึกอบรม

 

ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม      สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล      ผู้อำนวยการหลักสูตรและนายกสมาคมฯ

รศ.ดร. พรพรรณ จันทโรนานนท์    วิทยากร

อังสนา ทรัพย์สิน                         * ผู้ประสานงานหลักสูตร

* เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตรก่อนโอนเงินค่าอบรม

[tiatangsana@gmail.com หรือโทร. ๐๙ ๕๓๐๖ ๐๗๓๖]

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เรียนอ่านหนังสือแปลจีน-ไทยได้แตกฉานยิ่งขึ้น

๒. เพื่อทำให้การแปลเป็นเรื่องสนุก

๓. เพื่อเพิ่มพูนทักษะการแปลภาษาจีน-ไทย

๔. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานแปลประเภทอื่น

 

หัวข้อการอบรม

ปัจจัยและทักษะที่จำเป็นสำหรับการแปล การตีความประโยค การแปลให้อ่านเข้าใจง่าย

 

วิธีการอบรม

เน้นให้ผู้เรียนฝึกแปล เสนอผลงาน ออกความคิดเห็น แก้ไขงาน  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกัน

 

 หัวข้อการสอน

การแปลบทความทางวิชาการ

การแปลชีวประวัติ

การแปลด้านประวัติศ่าสตร์และวัฒนธรรม

การแปลด้านการศึกษา

การแปลด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เอกสารที่ใช้

เกือบทั้งหมดเป็นต้นฉบับที่วิทยากรได้ทำการแปลมาแล้ว จึงรู้ว่าจุดไหนน่าจะเป็นจุดที่ผิดพลาดในการแปล จุดไหนทำให้ผู้แปลเข้าใจผิดได้ง่าย

 

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป

นักแปลเอกสารธุรกิจและวิชาการ

 

คุณสมบัติของผู้รับการอบรม

มีความรู้ภาษาจีนและไทยในระดับดี

 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม       

รับสมัครไม่เกิน ๑๘ คน

 

ระยะเวลา         วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๒-๒๓  และ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐    ตั้งแต่ ๙.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. รวม ๒๔ ชั่วโมง

สถานที่จัดอบรม      โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถ. ราชสีมา แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

          

ค่าลงทะเบียน        

สมาชิกตลอดชีพคนละ ๓,๖๐๐.- บาท   ผู้สนใจทั่วไปคนละ ๕,๖๐๐.- บาท (รวมสมัครอบรม ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐.- บาท) รวมค่าอาหารว่าง และเอกสาร-อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 

การโอนเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุพรีมคอมเพล็กซ์ ชื่อบัญชี สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย เลขที่ ๔๐๖-๒๙๗๙๐๗-๙ แล้วส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อม ระบุ หลักสูตรอบรม “การแปลจีน-ไทยเบื้องต้น” รุ่น ๑  ได้ที่ และฝ่ายการเงินของสมาคม tiatfinance@gmail.com และผู้ประสานงานหลักสูตร tiatangsana@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหลักสูตร tiatangsana@gmail.com หรือโทร. ๐๙ ๕๓๐๖ ๐๗๓๖

 

หมายเหตุ
๑) ทุกหลักสูตรรับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท
๒) ทุกหลักสูตรยกเว้นหลักสูตรที่ ๒ อบรมที่โรงแรมเดอะสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
๓) ผู้ประสานงานหลักสูตร คุณอังสนา ทรัพย์สิน อีเมล โทรศัพท์ ๐๙๕-๓๐๖-๐๗๓๖
๔) ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน ยกเว้นหลักสูตร “ล่ามอาชีพ – อาชีพล่าม”
๕) กำหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Project Details