Project Description

กำหนดการโครงการเพิ่มพูนความรู้แก่นักแปลและล่าม ครั้งที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้อง ๔๐๓ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

๘.๐๐ – ๘.๔๕ น.           ลงทะเบียน รับชุดอาหารว่าง

๘.๔๕ – ๙.๐๐ น.           ประธานกล่าวเปิดสัมมนา

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.         บรรยาย “การแปลข่าวให้ฟังรู้เรื่อง” โดย ม.ล. สิทธิไชย ไชยันต์

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.      ลงทะเบียน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๔๕ น.      บรรยาย “การแปลในบริบทสื่อสารมวลชน” โดย ผศ.ดร.อรองค์ ชาคร

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๖.๐๐ – ๑๖.๔๕ น.      บรรยาย “การเตรียมตัวสอบมาตรฐานอาชีพนักแปล”

๑๖.๔๕ – ๑๗.๐๐ น.      รับสมัครสอบมาตรฐานอาชีพนักแปลขั้น ๔

หมายเหตุ
ผู้ประสานงานหลักสูตร คุณอังสนา ทรัพย์สิน

อีเมล tiatangsana@gmail.com โทรศัพท์ ๐๙๕-๓๐๖-๐๗๓๖

Project Details