Project Description

หลักสูตรเร่งรัด “แปลธุรกิจ ไทย-อังกฤษ” (ระดับกลาง) รุ่น 4

 • อบรมเสาร์-อาทิตย์ 15-16, 22-23, 29-30 กรกฎาคม และ 5-6 สิงหาคม 2560 รวม 48 ชั่วโมง
 • วิทยากร สุรพันธ์ วิโรจน์ดุลย์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

 

หลักการและเหตุผล

การแปลเป็นการถ่ายทอดความหมายของข้อความและความคิดของผู้เขียน  การแปลที่ถูกต้องไม่ใช่การแปลคำตามความหมายที่ 1 หรือ 2 ทีละคำและถ่ายโครงสร้างประโยคภาษาต้นฉบับเป็นโครงสร้างประโยคแปล โดยไม่คำนึงถึงหลักไวยากรณ์และระเบียบแบบแผนของภาษาแปล และไม่ใช่การเลือกใช้แต่ศัพท์พื้นๆ ที่คนทั่วไปรู้จัก โดยไม่คำนึงถึงความหมายที่มีหลากหลาย “เฉดความหมายของคำ” (nuance) และระดับภาษาที่เหมาะสม  ดังนั้น การแปลที่ถ่ายทอดความหมายของข้อความและความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สละสลวย และครบถ้วนจึงถือว่าเป็นการแปลที่มีคุณภาพ

การแปลเป็นทักษะพิเศษ (specialized skill) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางความคิดที่ซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้หลักการที่ถูกต้องและความรู้ความชำนาญที่เพิ่มพูนจากประสบการณ์ที่สั่งสมเป็นเวลานาน  ทักษะการแปลประกอบด้วยทักษะย่อยด้านต่างๆ เช่น ทักษะการอ่านและเขียนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ทักษะการตีความ ทักษะการตรวจแก้ต้นฉบับแปล  ยิ่งกว่านั้น ผู้แปลเอกสารธุรกิจหรือวิชาการ (technical translator) จำเป็นต้องเข้าใจเนื้อหาสาระในต้นฉบับอย่างถ่องแท้และคุ้นเคยกับ “ภาษาเฉพาะวงการ” อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

 • แนะนำทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบทางการ (formal writing style) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการแปลเอกสารธุรกิจและวิชาการ
 • เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
 • เพิ่มพูนทักษะการแปลเอกสารธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ
 • ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการพัฒนาอาชีพอิสระที่มั่นคง

 

หัวข้อการอบรม

สัปดาห์ที่ 1 Take English communication skills to the next level

 • Language learning mindset
 • How to learn English effectively
 • Choose the right dictionary
 • Vocabulary tips
 • Grammar review

สัปดาห์ที่ 2  Practical English Writing Skill

 • Text & sentence grammar, sentence construction, modifiers, subordinate clauses, active & passive voice, connectives, transition words & phrases, parallel structure, collocation, active verbs & descriptive words
 • Formal & informal language, writing tone & style, reading & comprehension, business & academic writing style, lively language

สัปดาห์ที่ 3  Basics of Translation & Business Translation Skill

 • หลักการแปล, กระบวนการแปล, หน้าที่และความรับผิดชอบของนักแปล
 • กระบวนการทางความคิด, การตีความและการถ่ายทอดความคิดจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ, ภาษาและการใช้จินตภาพ, การเรียบเรียงประโยคและการแบ่งวรรคตอน, การรักษาน้ำเสียงของภาษาต้นฉบับ, แปลขาด/ แปลเกิน
 • เรียนรู้จากแบบฝึกหัดและประสบการณ์การทำงานจริง เช่น รายงานประจำปี, นโยบายบริษัท, บันทึกการประชุม, transcreation ฯลฯ

สัปดาห์ที่ 4  Business Translation Skill

 • เรียนรู้จากแบบฝึกหัดและประสบการณ์การทำงานจริง เช่น รายงานประจำปี, นโยบายบริษัท, บันทึกการประชุม, transcreation ฯลฯ

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

 1. พัฒนาทักษะการแปลไทย-อังกฤษแบบครบวงจรด้วยการฝึกพูดฟังอ่านเขียน ฟังการบรรยาย ฝึก side translation และฝึกแปลประโยคและบทความ
 2. ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
 3. ประเมินทักษะการเขียนและการแปลจากแบบฝึกหัดและการบ้าน

 

ระยะเวลา

อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ รวม 8 วัน (48 ชั่วโมง)  15-16, 22-23, 29-30 กรกฎาคม และ 5-6 สิงหาคม 2560

เวลา 9.00-16.00 น.

 

ค่าอบรม

7,200 บาท  (เฉพาะสมาชิกตลอดชีพ)

(รวมอาหารว่าง 2 มื้อและเอกสารประกอบการอบรม)

 

สถานที่อบรม         ณ ห้องประชุมศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปาฟา) ถนนศรีอยุธยา สามเสน เทเวศร์ กรุงเทพฯ

แผนที่ http://goo.gl/ty1Lg8

 

จำนวนผู้เรียน         ไม่เกิน 15 คน

 

คุณสมบัติของผู้เรียน

–     มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

–     มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี-ดีมาก

–     มีประสบการณ์เขียนภาษาอังกฤษในแวดวงธุรกิจและ/หรือแปลไทย-อังกฤษ

 

เกณฑ์ได้รับประกาศนียบัตร               ชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 75% (ขาดไม่เกิน 2 วัน) และทำงานที่มอบหมายครบถ้วน

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักแปลอิสระและนักแปลประจำบริษัท
 • ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เข้าใจหลักการแปลไทย-อังกฤษและหลักการเขียนภาษาอังกฤษแบบทางการ
 2. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน
 3. แปลไทยเป็นอังกฤษอย่างถูกต้อง สละสลวย และชัดเจนมากขึ้น
 4. ถ่ายทอดต้นฉบับเป็นคำแปลโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การสื่อสาร ระดับภาษาที่เหมาะสม บริบทของเนื้อหา และผู้อ่าน

 

วิทยากร นายสุรพันธ์ วิโรจน์ดุลย์

นักแปล/ล่ามธุรกิจและวิชาการ ประสบการณ์แปลเอกสารกว่า 25 ปี

อดีตผู้บริหารการตลาดบริษัทต่างประเทศ

Certified Professional Marketer (CPM Asia Pacific)

Certificate of Proficiency in English (CPE) – Cambridge University & University

of Michigan

 

ผู้ช่วยสอน  คุณพิชญาพัทธ์ อรมังพุฒิกุล

ผู้ประสานงาน คุณอังสนา ทรัพย์สิน

 

การทดสอบก่อนลงทะเบียน

ผู้สมัครต้องผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาและทักษะการแปลไทยเป็นอังกฤษก่อน

โปรดติดต่อผู้ประสานงานเพื่อรับแบบทดสอบแปล (150-200 คำ)

*** หลังจากได้รับไฟล์แปล สมาคมฯ จะแจ้งผลการทดสอบภายใน 5 วัน ****

*** ผู้ประสานงานจะแจ้งผู้ผ่านการทดสอบเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงินภายหลัง ***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • การสมัครสมาชิก การลงทะเบียน การโอนเงิน แบบทดสอบ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาคม

โปรดติดต่อคุณอังสนา  โทร 095-306-0736 หรือ tiatangsana@gmail.com

 • เนื้อหาหลักสูตรและการเรียนการสอน

โปรดติดต่อคุณพิชญาพัทธ์ โทร 090-414-5150 หรือ joramang@gmail.com

 

หมายเหตุ กำหนดเวลาและเนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Project Details