Project Description

หลักสูตรออนไลน์ ของสมาคมนักแปลและล่ามฯ

1) หลักสูตรนักแปลมือใหม่
เรียนรู้การทำความเข้าใจต้นฉบับอย่างถ่องแท้ เข้าใจวิธีคิดทั้งเทศและไทย แล้วแปลโดยการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้ตรงตามต้นฉบับ ตลอดจนเข้าใจวิธีตรวจแก้ต้นฉบับแปลขั้นพื้นฐาน เพื่อให้แปลเทศเป็นไทยได้ง่ายงาม (เหมาะสำหรับนักแปลมือใหม่ทุกภาษา)

2) หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักแปล
เรียนรู้ลักษณะสำคัญของภาษาไทยให้เข้าใจถ่องแท้ รวมถึงเข้าใจองค์ประกอบวรรณกรรม และการใช้ภาษาแปลที่เหมาะสม เหมาะสำหรับนักแปล บรรณาธิการต้นฉบับแปล และผู้สอนการแปล ช่วยแก้ปัญหาอ่านต้นฉบับเข้าใจ แต่นึกคำไทยไม่ออก ช่วยให้แปลเทศเป็นไทยได้สละสลวยยิ่งขึ้น

3) หลักสูตรวรรณคดีไทย ภาษาไทยขั้นสูงสำหรับนักแปลและล่ามอาชีพ
เพื่อให้ได้เห็นภาพรวมของวรรณคดีไทยที่สำคัญที่สุดในยุคต้นรัตนโกสินทร์
เพื่อฝึกฝนการทำความเข้าใจต้นฉบับ โดยการหัดอ่านความรู้สึกนึกคิดของตัวละครและผู้เขียน
เป็นทางลัดช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบวรรณกรรม เช่น แก่นเรื่อง เสียงเล่าและมุมมอง โวหารต่าง ๆ ฯลฯ โดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านและท่องจำทฤษฎี
เรียนรู้การใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมกับบริบท เพิ่มคำในคลังศัพท์ของนักแปลและล่าม ช่วยให้ใช้ภาษาไทยได้ดั่งใจนึก

 

ผู้สมัครจะได้รับไฟล์ PowerPoint เหมือนหลักสูตรที่อบรม ณ สปาฟา และลิงก์ไฟล์เสียงบรรยายทาง Google Drive รวมประมาณ 12 ชั่วโมง ไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร ผู้อบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสอบผ่านข้อเขียน โดยส่งคำตอบมาทาง thaitiat@gmail.com ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน วิทยากรจะตรวจข้อสอบและส่งประกาศนียบัตรให้ในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป

 

วิทยากร อ.สถาพร ฉันท์ประสูตร

สมัครทาง 

https://docs.google.com/forms/d/1LvbQeqazxt3t54GXRkORyWs95AW1XakKcjBrcEW9blo/edit

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม LINE @thaitiat หรือ thaitiat@gmail.com

 

Project Details