Project Description

หลักสูตรอบรม “จินดามณี ศิลปะการใช้ภาษาไทยดั่งใจนึก” รุ่นที่ ๕

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องVIP2 หรือห้องเกี้ยวเกล้า โรงแรมเดอะสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

๒๙๕ ถนนราชสีมาดุสิต กรุงเทพฯ

จัดโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

 

๑. หลักการและเหตุผล

วรรณคดีไทยคือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร (และผู้ประพันธ์) ได้รสคำงามรสความชัด ซึ่งตรงกับเคล็ดวิชาแปลที่วิทยากร (ผู้เขียนหนังสือ เคล็ดวิชาแปล ศิลปะการแปลบันเทิงคดี) นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นบรรณาธิการต้นฉบับแปลมา ๘ ปี (นับถึงสิ้นปี ๒๕๕๙) ตรวจแก้งานแปลมา ๘๕ เล่ม ๕ ภาษา ได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน เกาหลี สเปน และจีน จึงเชื่อมั่นว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนำเคล็ดวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน

 

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาและสืบสานภูมิปัญญาไทย

เพื่อเข้าถึงแก่นภาษาไทยกระทั่งใช้ได้อย่างนายภาษา

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานฝากฝีมือประชันบรรพชน

 

๓. วิธีการเรียน

พัฒนาทักษะการอ่านให้รู้รอบ รู้ลึก และรู้จริง

ฝึกการอ่านจับใจความ

ฝึกการอ่านจับความนัย

ฝึกการอ่านให้เข้าถึงความรู้สึกนึกคิด

 

วันเสาร์ที่ ๑๑พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

 

บรรยายหัวข้อ “เข้าถึงความเป็นไทย” จากนั้น

อบรมโดยการสัมมนา

ใช้ตัวบทนิราศของสุนทรภู่ และโคลงโลกนิติ

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

อบรมโดยการสัมมนา

ใช้ตัวบทนิราศของสุนทรภู่และโคลงโลกนิติ

 

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

อบรมโดยการสัมมนา

ใช้ตัวบทเสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุด วชิรญาณ

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

อบรมโดยการสัมมนา

ใช้ตัวบทเสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุด วชิรญาณ

 

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

อบรมโดยการสัมมนา

ใช้ตัวบทรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

อบรมโดยการสัมมนา

ใช้ตัวบทรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑

 

  • วิทยากร อ.สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ) อีเมล petitecandle@yahoo.com

ผู้อำนวยการหลักสูตร อ.ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

ผู้ประสานงานหลักสูตร thaitiat@gmail.com

 

  • ระยะเวลาอบรม ๓ สัปดาห์ ๓๖ ชั่วโมง ค่าอบรม ๕,๔๐๐ บาท รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของสมาคมฯ หรือผู้ที่วิทยากรพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้สนใจส่งอีเมลถึงวิทยากรและผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อขอทราบขั้นตอนการสมัคร
  • หมายเหตุ รับสมัครจำนวนไม่เกิน ๑๕ คน
  • ปิดรับสมัครวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน

Project Details