Project Description

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักแปล รุ่น ๕

จัดโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

 

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.รวม ๑๒ ชั่วโมง

ณ ศูนย์ SPAFA ถนนศรีอยุธยา เทเวศร์ ดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

วิทยากร สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ)

ผู้ประสานงานหลักสูตร ปติมา รัชตะวรรณ

อีเมล thaitiat@gmail.com

Line @thaitiat

 

เรียนรู้ลักษณะสำคัญของภาษาไทยให้เข้าใจถ่องแท้ รวมถึงเข้าใจองค์ประกอบวรรณกรรม และการใช้ภาษาแปลที่เหมาะสม เหมาะสำหรับนักแปล บรรณาธิการต้นฉบับแปล และผู้สอนการแปล ช่วยแก้ปัญหาอ่านต้นฉบับเข้าใจ แต่นึกคำไทยไม่ออก ช่วยให้แปลเทศเป็นไทยได้สละสลวยยิ่งขึ้น

 

ค่าอบรม

– สมาชิกสมาคมฯ ๒,๔๐๐ บาท (สมัครสมาชิกได้ทาง www.thaitiat.org ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท)

– บุคคลทั่วไป ๒,๘๐๐ บาท

รับสมัครไม่เกิน ๑๕ คน

ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครต่ำกว่า ๑๐ คน

กรณีมีผู้สมัครเกิน ๑๕ คน จะบันทึกชื่อผู้ที่สมัครช้ากว่าไว้ในรายชื่อรอเรียก ซึ่งสมาคมฯ จะแจ้งทางอีเมลเมื่อมีการอบรมรุ่นต่อไป

Project Details