Project Description

หลักสูตร “ล่ามอาชีพ อาชีพล่าม (Professional Interpretation Course)” รุ่น ๑๒

จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

 

หลักการและเหตุผล

การล่ามเป็นสาขาหนึ่งของศาสตร์การแปลที่มุ่งเน้นการแปลทางวาจา โดยตีความเจตนาของต้นฉบับทั้งจากวัจนภาษาและอวัจนภาษา ล่ามเป็นวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในหลายวงการ

หลักสูตรล่ามอาชีพของสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยเน้นการฝึกปฏิบัติ ถ่ายทอดหลักการปฏิบัติงานล่ามผ่านการลงมือทำและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรที่มีความชำนาญในการล่ามแบบต่างๆ

 

วัตถุประสงค์

 • เสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานล่าม
 • พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานล่ามแบบต่างๆ

 

หัวข้อการอบรม

องค์ประกอบ 1 หลักการปฏิบัติงานล่าม

 • การแปลแบบตีความ
 • การสื่อความข้ามวัฒนธรรม
 • การปฏิบัติงานล่ามแบบต่างๆ
 • หลักจริยธรรมและมารยาทของล่าม

องค์ประกอบ 2 ทักษะการล่าม (ฝึกปฏิบัติ)

 • การแปลแบบ Sight Translation
 • การแปลล่ามแบบพูดตาม (Consecutive Interpretation)
  • การอบรม สัมมนา Liaison
 • การแปลล่ามแบบพูดพร้อม (Simultaneous Interpretation)
  • การประชุม อบรม สัมมนา การใช้อุปกรณ์แบบ Tour Guide การล่ามแบบกระซิบ

องค์ประกอบ 3 การฝึกนอกสถานที่ (ฝึกปฏิบัติ)

 • การจำลองการปฏิบัติงานล่ามนอกสถานที่ (ใช้อุปกรณ์ Tour Guide)

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

 1. ฟังการบรรยาย ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์
 2. ฝึกปฏิบัติในบูธล่าม ใช้เนื้อหาจากวิดีโอและบุคคลจริง
 3. พัฒนาทักษะจากการวิจารณ์ของวิทยากรและผู้ร่วมอบรม

 

ระยะเวลา

อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม ถึง 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-17.30 น.

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 168 ชั่วโมง

 

ค่าอบรม

46,000 บาท  (รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ)

(รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม)

 

สถานที่อบรม

ห้อง VIP 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส 295  ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ

 

จำนวนผู้เรียน

ไม่เกิน 12 คน

 

คุณสมบัติของผู้เรียน

มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

 

เกณฑ์ได้รับประกาศนียบัตร

ชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 80% (ขาดไม่เกิน 3 วัน) และทำงานที่มอบหมายครบถ้วน

 

กลุ่มเป้าหมาย

 •  ผู้สนใจประกอบวิชาชีพล่าม
 • ผู้ที่ทำงานตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานล่าม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมสามารถพัฒนาทักษะให้พร้อมประกอบวิชาชีพเป็นล่ามที่มีคุณภาพ
 2. ผู้อบรมเกิดความเข้าใจและสามารถพัฒนาทักษะการล่ามของตนเอง

 

วิทยากร

อ. จงจิต อรรถยุกติ ที่ปรึกษาสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

และคณะวิทยากรรับเชิญ

 

ผู้อำนวยการหลักสูตร    ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณอังสนา ทรัพย์สิน

อีเมล:  tiatangsana@gmail.com   โทรศัพท์: 095-306-0736

 

การทดสอบก่อนลงทะเบียน

ผู้สมัครต้องผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยวิทยากรหลัก อ. จงจิต อรรถยุกติ

Project Details