Project Description

ตารางการอบรม  “นักแปลบันเทิงคดี”  รุ่น ๗

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสปาฟา ซอยวัดเทวราชกุญชร ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

๑. หลักการและเหตุผล

การแปลบันเทิงคดีคือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน (และตัวละคร) เป็นภาษาไทยที่เหมาะสม โดยไม่ยึดติดโครงสร้างภาษาอังกฤษ รวมถึงเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน ซึ่งวิธีเรียนรู้ได้เร็วและง่ายที่สุดคือการเรียนการสอนแบบบรรพชน โดยผู้สอนบอกเคล็ดวิชา ทำให้ดู แล้วให้ผู้เรียนทำตามจนเกิดความเข้าใจในที่สุด หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นตามหลักการดังกล่าว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการแปลบันเทิงคดี

๒.๒ เพื่อเรียนรู้การแปลบันเทิงคดีเป็นภาษาไทยที่เหมาะสม

๒.๓ เพื่อตรวจแก้ขัดเกลางานแปลบันเทิงคดีได้รสคำงามรสความชัด

สัปดาห์ที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

และวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ศิลปะการแปลขั้นพื้นฐาน และศิลปะการแปลบท บรรยาย

เรียนรู้ศิลปะการแปลขั้นพื้นฐาน การใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม และองค์ประกอบสำคัญของวรรณกรรม

เรียนรู้ศิลปะการแปลบทบรรยายในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การแปลบทบรรยายสถานที่ กิริยาท่าทาง สถานการณ์ ฯลฯ ทั้งที่เล่าผ่านเสียงเล่าของผู้เขียนและตัวละคร

สัปดาห์ที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

และวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ศิลปะการแปลบทสนทนา

เรียนรู้ศิลปะการแปลบทสนทนาให้เหมาะแก่เหตุการณ์ สถานการณ์ ตัวละคร ฯลฯ

สัปดาห์ที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

และวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ศิลปะการแปลความรู้สึกนึกคิด

เรียนรู้วลียอดนิยม เข้าใจความรู้สึกนึกคิด ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม จนแปลได้เสมือนผู้เขียนมาเขียนเองเป็นภาษาไทย

สัปดาห์ที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

และวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ศิลปะการแปลสำนวนและการเล่นคำเล่นความ

สร้างเสริมความเฉลียวใจให้ดูออกว่าเป็นสำนวน เรียนรู้สำนวนยอดนิยม การใช้พจนานุกรมให้เป็นประโยชน์ การเล่นคำเล่นความได้ตามเจตนาของผู้เขียน ตลอดจนการแปลให้ครบถ้วนชวนอ่าน

สัปดาห์ที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

และวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ศิลปะการตรวจแก้ขัดเกลา

เรียนรู้ความแตกต่างทางโครงสร้างภาษาและวัฒนธรรม เพื่อให้ตรวจแก้ได้โดยไม่ยึดติดต้นฉบับและขัดเกลาได้รสคำงามรสความชัด

 

วิทยากร อ.สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ) อีเมล petitecandle@yahoo.com

ผู้ประสานงานหลักสูตร คุณพรฑิตา พลทะกลาง อีเมล p.porntita@gmail.com

ระยะเวลาอบรม ๕ สัปดาห์ ๖๐ ชั่วโมง

ค่าอบรม ๙,๐๐๐ บาท รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท

**ผู้สนใจส่งอีเมลถึงผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อขอทราบขั้นตอนการสมัคร

เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการทำงานแปลบันเทิงคดี นักแปลบันเทิงคดี และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนแปลบันเทิงคดีจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

หมายเหตุ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รับสมัครไม่เกิน ๒๐ คน

ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน

 

Project Details