Project Description

การอบรม “การแปลให้เก่ง” รุ่นที่ ๔


วันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ ๘ – ๙, ๑๕ – ๑๖ และ ๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสปาฟา ซอยวัดเทวราชกุญชร
จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
เรียน ๖ วัน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง รวมเวลาเรียน ๓๖ ชั่วโมง


วันที่ ๑ – วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑: ทดสอบการคิด และการอ่านแบบต่าง ๆ
หลักการ – หากจะเป็นนักแปล ก็ต้องเป็นนักคิด–นักอ่าน อ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษแตกฉาน
สาระ – การอ่านให้เก่ง การอ่านเร็วและได้ใจความ การทําแผนภูมิโครงสร้างของวรรณคดี/วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อทําความรู้จักต้นฉบับก่อนแปล
การบ้าน – แปลต้นฉบับภาษาอังกฤษ แล้วอ่านจับใจความสําคัญ ย่อความ สรุปความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคุณค่าของเรื่อง

วันที่ ๒ – วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑
หลักการ – นักแปลต้องใช้ภาษาไทยได้ดี รู้จักธรรมชาติและลักษณะสําคัญของภาษาไทย ภาษาไทยหลายระดับ คํา ๗ ชนิด การลําดับความคิด การ
สร้างประโยคที่สมบูรณ์ ย่อหน้าและการขยายย่อหน้า แก้ไขข้อบกพร่อง ๑๐ ประการ ศิลปะการใช้ภาษาไทยในงานแปล อาทิ ภาษาภาพพจน์ ฯลฯ เรียนรู้
จากงานแปลที่ดีมีคุณภาพ รู้จักใช้อุปกรณ์ประกอบการแปล
การบ้าน – อ่านหนังสือแปลบันเทิงคดี คนละ ๑ เล่ม (ครูจัดให้) หาข้อบกพร่องของการใช้ภาษาไทยในงานแปล และฝึกแก้ไขด้วยความรู้ที่ศึกษามา

วันที่ ๓ – วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑
หลักการ – นักแปลต้องรู้ข้อบกพร่องและแก้ไขงานได้
– นําเสนอผลงานวิเคราะห์และวิจารณ์ และฝึกแก้ไขบทแปลเพิ่มเติม
– ฝึกการแปลบันเทิงคดี วรรณกรรมเยาวชนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

วันที่ ๔ – วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
หลักการ – นักแปลต้องรู้วิธีตรวจงานของตนเอง และเรียนรู้จากผู้อื่นด้วย
– วิจารณ์งานแปลบันเทิงคดี วรรณกรรมเยาวชน รายบุคคล และเรียนรู้ร่วมกัน
การบ้าน – ฝึกการตรวจแก้ไขงานของตนเองและผู้อื่น

วันที่ ๕ – วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑
หลักการ – นักแปลควรรู้จักวิธีทํางานกับบรรณาธิการและสํานักพิมพ์
– ฝึกการแปลสารคดีประเภทต่าง ๆ และตรวจแก้ไข
– วิธีทํางานกับบรรณาธิการ และเรียนรู้ร่วมกัน

วันที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
หลักการ – ประเมินผลการอบรม
– ประเมินผลการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และศิลปะ
– การเรียบเรียงบทแปลบันเทิงคดีและสารคดีเป็นภาษาไทยที่รู้เรื่องและชวนอ่าน

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เน้นการฝึกให้แปลได้ดี และมีศิลปะการใช้ภาษาไทย ไม่เน้นทฤษฎี

วิทยากรและผู้อํานวยการหลักสูตร: ดร.ถนอมวงศ์ ลํ้ายอดมรรคผล นักแปลดีเด่นรางวัลสุรินทราชา พ.ศ. ๒๕๕๗
วิทยากรรับเชิญเป็นนักแปลมืออาชีพ มีประสบการณ์การแปล ๒๐ ปี

รายละเอียดการรับสมัคร: ๑. ค่าอบรม ๕,๔๐๐ บาท รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ
๒. ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท เข้าเรียนได้ทุกหลักสูตรตลอดชีวิต
ผู้สนใจส่งอีเมลถึงผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อขอทราบขั้นตอนการสมัคร
๓. ผู้ประสานงานหลักสูตร: คุณผ่องศรี ลือพร้อมชัย อีเมล pongsri19@yahoo.com
๔. มีอาหารว่างวันละ ๒ มื้อ และเอกสาร อาจมีค่าใช้จ่ายซื้อหนังสือบางเรื่องตามความสมัครใจ
๕. รับไม่เกิน ๑๘ คน ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
๖. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน

 

#thaitiat #การแปลให้เก่ง

Project Details