Project Description

วันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ ๒ – ๓, ๙ – ๑๐, ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐

อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

เรียน ๖ วัน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง รวมเวลาเรียน ๓๖ ชั่วโมง

 

วันที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐

ทดสอบการคิด และการอ่านแบบต่าง ๆ

หลักการ หากจะเป็นนักแปล ก็ต้องเป็นนักคิด–นักอ่าน อ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษแตกฉาน

สาระ การอ่านให้เก่ง การอ่านเร็วและได้ใจความ การทําแผนภูมิโครงสร้างของวรรณคดี/วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อทําความรู้จักต้นฉบับก่อนแปล

การบ้าน แปลต้นฉบับภาษาอังกฤษ แล้วอ่านจับใจความสําคัญ ย่อความ สรุปความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคุณค่าของเรื่อง

 

วันที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐

หลักการ นักแปลต้องใช้ภาษาไทยได้ดี รู้จักธรรมชาติและลักษณะสําคัญของภาษาไทย ภาษาไทยหลายระดับ คํา ๗ ชนิด การลําดับความคิด การสร้างประโยคที่สมบูรณ์ ย่อหน้าและการขยายย่อหน้า แก้ไขข้อบกพร่อง ๑๐ ประการ ศิลปะการใช้ภาษาไทยในงานแปล อาทิ ภาษาภาพพจน์ ฯลฯ เรียนรู้จากงานแปลที่ดีมีคุณภาพ รู้จักใช้อุปกรณ์ประกอบการแปล

การบ้าน อ่านหนังสือแปลบันเทิงคดี คนละ ๑ เล่ม (ครูจัดให้) หาข้อบกพร่องของการใช้ภาษาไทยในงานแปล และฝึกแก้ไขด้วยความรู้ที่ศึกษามา

 

วันที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐

นําเสนอผลงานวิเคราะห์และวิจารณ์ และฝึกแก้ไขบทแปลเพิ่มเติม

หลักการ นักแปลต้องรู้ข้อบกพร่องและแก้ไขงานได้

ฝึกการแปลบันเทิงคดี วรรณกรรมเยาวชนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

 

วันที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

วิจารณ์งานแปลบันเทิงคดี วรรณกรรมเยาวชน รายบุคคล และเรียนรู้ร่วมกัน

หลักการ นักแปลต้องรู้วิธีตรวจงานของตนเอง และเรียนรู้จากผู้อื่นด้วย

การบ้าน ฝึกการตรวจแก้ไขงานของตนเองและผู้อื่น

 

วันที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

ฝึกการแปลสารคดีประเภทต่าง ๆ และตรวจแก้ไข

หลักการ นักแปลควรรู้จักวิธีทํางานกับบรรณาธิการและสํานักพิมพ์ วิธีทํางานกับบรรณาธิการ และเรียนรู้ร่วมกัน

 

วันที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐

ประเมินผลการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และศิลปะการเรียบเรียงบทแปลบันเทิงคดีและสารคดีเป็นภาษาไทยที่รู้เรื่องและชวนอ่าน

หลักการ ประเมินผลการอบรม

 

  • หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เน้นการฝึกให้แปลได้ดี และมีศิลปะการใช้ภาษาไทย ไม่เน้นทฤษฎี
  • วิทยากรและผู้อํานวยการหลักสูตร: ดร.ถนอมวงศ์ ลํ้ายอดมรรคผล นักแปลดีเด่นรางวัลสุรินทราชา พ.ศ. ๒๕๕๗
  • วิทยากรรับเชิญเป็นนักแปลมืออาชีพ มีประสบการณ์การแปล ๒๐ ปี
  • สถานที่อบรม อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ๒๙๕ ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ
  • รายละเอียดการรับสมัคร:

๑. ค่าอบรม ๕,๔๐๐ บาท รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ

๒. ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท เข้าเรียนได้ทุกหลักสูตรตลอดชีวิต

**ผู้สนใจส่งอีเมลถึงผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อขอทราบขั้นตอนการสมัคร

๓. ผู้ประสานงานหลักสูตร: คุณอังสนา ทรัพย์สิน อีเมล tiatangsana@gmail.com โทรศัพท์ ๐๙๕ ๓๐๖๐๗๓๖

๔. มีอาหารว่างวันละ ๒ มื้อ และเอกสาร อาจมีค่าใช้จ่ายซื้อหนังสือบางเรื่องตามความสมัครใจ

๕. รับไม่เกิน ๑๘ คน ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

๖. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน

Project Details