Project Description

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๐-๑๑, ๑๗-๑๘ และ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มรภ.สวนดุสิตฯ ถนนราชวิถี
จัดโดย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย


เรียน ๖ วัน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง รวมเวลาเรียน ๓๖ ชั่วโมง

 

คร้ังที่ ๑ – วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ทดสอบการคิด และการอ่านแบบต่าง ๆ

 • หลักการ หากจะเป็นนักแปล ก็ต้องเป็นนักคิด–นักอ่าน อ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษแตกฉา
 • สาระ การอ่านให้เก่ง การอ่านเร็วและได้ใจความ การทําแผนภูมิโครงสร้างของวรรณคดี/วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อทําความรู้จักต้นฉบับก่อนแปล
 • การบ้าน แปลต้นฉบับภาษาอังกฤษ แล้วอ่านจับใจความสําคัญ ย่อความ สรุปความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคุณค่าของเรื่อง

 

คร้ังที่ ๒ – วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 • หลักการ นักแปลต้องใช้ภาษาไทยได้ดี รู้จักธรรมชาติและลักษณะสําคัญของภาษาไทย ภาษาไทยหลายระดับ คํา ๗ ชนิด การลําดับความคิด การสร้างประโยคที่สมบูรณ์ ย่อหน้าและการขยายย่อหน้า แก้ไขข้อบกพร่อง ๑๐ ประการ ศิลปะการใช้ภาษา
  ไทยในงานแปล อาทิ ภาษาภาพพจน์ ฯลฯ เรียนรู้จากงานแปลที่ดีมีคุณภาพ รู้จักใช้อุปกรณ์ประกอบการแปล
 • การบ้าน อ่านหนังสือแปลบันเทิงคดี คนละ ๑ เล่ม (ครูจัดให้) หาข้อบกพร่องของการใช้ภาษาไทยในงานแปล และฝึกแก้ไขด้วยความรู้ที่ศึกษามา

 

คร้ังที่ ๓ – วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 • หลักการ นักแปลต้องรู้ข้อบกพร่องและแก้ไขงานได้
  นําเสนอผลงานวิเคราะห์และวิจารณ์ และฝึกแก้ไขบทแปลเพิ่มเติม
  ฝึกการแปลบันเทิงคดี วรรณกรรมเยาวชนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

 

คร้ังที่ ๔ – วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 • หลักการ นักแปลต้องรู้วิธีตรวจงานของตนเอง และเรียนรู้จากผู้อื่นด้วย
  วิจารณ์งานแปลบันเทิงคดี วรรณกรรมเยาวชน รายบุคคล และเรียนรู้ร่วมกัน
 • การบ้าน ฝึกการตรวจแก้ไขงานของตนเองและผู้อื่น

 

คร้ังที่ ๕ – วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 • หลักการ นักแปลควรรู้จักวิธีทํางานกับบรรณาธิการและสํานักพิมพ์
  ฝึกการแปลสารคดีประเภทต่าง ๆ และตรวจแก้ไข
  วิธีทํางานกับบรรณาธิการ และเรียนรู้ร่วมกัน

 

คร้ังที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 • หลักการ ประเมินผลการอบรม
  ประเมินผลการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และศิลปะการเรียบเรียงบทแปลบันเทิงคดีและสารคดีเป็นภาษาไทยที่รู้เรื่องและชวนอ่าน

 

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เน้นการฝึกให้แปลได้ดี และมีศิลปะการใช้ภาษาไทย ไม่เน้นทฤษฎี

 

 • วิทยากรและผู้อํานวยการหลักสูตร: ดร.ถนอมวงศ์ ลํ้ายอดมรรคผล
 • วิทยากรรับเชิญเป็นนักแปลมืออาชีพ มีประสบการณ์การแปล ๒๐ ปี

 

รายละเอียดการรับสมัคร:

๑. ค่าอบรม ๕,๔๐๐ บาท รับเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ
๒. ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท เข้าเรียนได้ทุกหลักสูตรตลอดชีวิต ผู้สนใจส่งอีเมลถึงผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อขอทราบขั้นตอนการสมัคร
๓. ผู้ประสานงานหลักสูตร: คุณผ่องศรี ลือพร้อมชัย อีเมล pongsri19@yahoo.com
๔. มีอาหารว่างวันละ ๒ มื้อ และเอกสาร อาจมีค่าใช้จ่ายซื้อหนังสือบางเรื่องตามความสมัครใจ
๕. รับไม่เกิน ๑๘ คน ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๖. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน

Project Details