สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหารสมาคม

ม.ล. วีรอร วรวุฒิ
นายกสมาคมฯ

นายสถาพร ฉันท์ประสูตร
อุปนายก 1

นายจิตติ หนูสุข
อุปนายก 2

นางอิฏฐพร ภู่เจริญ
อุปนายก 3

นายวิฑูรย์ ภูริปัญญวานิช
เหรัญญิก

นางสาวพรทิตา พลทะกลาง
เลขาธิการ

นางสาวมณพัช วาณิชสำราญ
สาราณียกร

นางสาวปภาดา ศิริวรสิน
นายทะเบียน

นางปติมา รัชตะวรรณ
ประชาสัมพันธ์