สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหารสมาคม

นางถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
นายกสมาคมฯ

มล. วีรอร วรวุฒิ
อุปนายก 1

นายสถาพร ฉันท์ประสูตร
อุปนายก 2

นายปกรณ์ กฤษประจันต์
อุปนายก 3

นางพิญญา กาญจนาคม
เลขาธิการ

นางสาวพรธีรา ศรีพัฒนธาดากุล
ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางสาววันวิสาข์ วิทยานนทการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายวิฑูรย์ ภูริปัญญวานิช
เหรัญญิก

นางสาวพรทิตา พลทะกลาง
สาราณียกร

นางรัชดาภรณ์ ประสมทรัพย์
นายทะเบียน

นางปติมา รัชตะวรรณ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์