สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหารสมาคม

ม.ล. วีรอร วรวุฒิ
นายกสมาคมฯ

นายสถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ)
อุปนายก 1

สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธร

นายจิตติ หนูสุข
อุปนายก 2

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางอิฏฐพร ภู่เจริญ
อุปนายก 3

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเรยีนาเชลีว

นายวิฑูรย์ ภูริปัญญวานิช
เหรัญญิก

ประวัติการศึกษา –  Masters of sciences in Management,  THE UNIVERSITY OF TSUKUBA, Tsukuba city, Japan (๒๕๔๔) ด้วยท

นางสาวสุพัตรา อุดมสินศิริกุล
ผู้ช่วยเหรัญญิก

การศึกษา อนุบาล – ประถมศึกษา          โรงเรียนอนุชนศึกษา, กาญจนบ

นางสาวพรทิตา พลทะกลาง
เลขาธิการ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาจีน ค

นางสาวพรธีรา ศรีพัฒนธาดากุล
ผู้ช่วยฝ่ายเลขาธิการ

สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาฝร

นางสาวมณพัช วาณิชสำราญ
สาราณียกร

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในสายศิลป์ภา

นางปติมา รัชตะวรรณ
ประชาสัมพันธ์

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิ

นายสวรรค์ แสงบัลลังค์
ประชาสัมพันธ์

อดีตเลขาธิการสมาคมป้องกันทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย อดีตผู้อ

นายชัยจักร ทวยุทธานนท์
ประชาสัมพันธ์

เป็นชาวกาฬสินธุ์ จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทย

นางบุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน
ที่ปรึกษา

(นามปากกา บุญญรัตน์, เพชร ภาษพิรัช, แก้วมณี ฯ) หนึ่งในผู้ได้รับ

นายปกรณ์ กฤษประจันต์
ที่ปรึกษา

ทำงานล่ามอิสระมากว่าสิบปี โดยปฏิบัติงานล่ามในที่ประชุมระด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรสิริ พลเดช
ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อรสิริ  พลเดช ข้าราชการประจำสายวิชาการ 

นางสาวปภาดา ศิริวรสิน
นายทะเบียน

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   ชั้