ม.ล. วีรอร วรวุฒิ
นายกสมาคมฯ

เกิดมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๐ เป็นบุตรสาวคนเดียวหลังจากพี่ช

นายสถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ)
อุปนายก 1

เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๙ สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาต

นายจิตติ หนูสุข
อุปนายก 2

เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์ มหาว

นางอิฏฐพร ภู่เจริญ
อุปนายก 3

เกิดวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๗ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

นายวิฑูรย์ ภูริปัญญวานิช
เหรัญญิก

ประวัติการศึกษา –  Masters of sciences in Management,  THE UNIVERSITY OF TSUKUBA, Tsukuba city, Japan (๒๕๔๔) ด้วยท

นางสาวสุพัตรา อุดมสินศิริกุล
ผู้ช่วยเหรัญญิก

เกิด  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๑ การศึกษา อนุบาล – ประถมศึกษา          โรงเรี

นางสาวพรทิตา พลทะกลาง
เลขาธิการ

เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๘ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

นางสาวพรธีรา ศรีพัฒนธาดากุล
ผู้ช่วยฝ่ายเลขาธิการ

เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญา

นางสาวมณพัช วาณิชสำราญ
สาราณียกร

เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศ

นางปติมา รัชตะวรรณ
ประชาสัมพันธ์

เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึ

นายสวรรค์ แสงบัลลังค์
ประชาสัมพันธ์

อดีตเลขาธิการสมาคมป้องกันทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย อดีตผู้อ

นายชัยจักร ทวยุทธานนท์
ประชาสัมพันธ์

เกิด พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นชาวกาฬสินธุ์ จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนส

นางสาวปภาดา ศิริวรสิน
นายทะเบียน

เกิดเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึก

นางบุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน
ที่ปรึกษา

(นามปากกา บุญญรัตน์, เพชร ภาษพิรัช, แก้วมณี ฯ) หนึ่งในผู้ได้รับ

นายปกรณ์ กฤษประจันต์
ที่ปรึกษา

ทำงานล่ามอิสระมากว่าสิบปี โดยปฏิบัติงานล่ามในที่ประชุมระด